اثر تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای بر تعادل پویا پس از فعالیت استقامتی وامانده‌ساز در شرایط هایپوکسی نورموباریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

4 دانشیار آزمایشگاه EA4660-C3S، گروه فرهنگ، ورزش، جامعه و سلامت، دانشگاه بورگونی فرانش-کنته، بیزانسون، فرانسه

5 دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

6 استاد مرکز پژوهش علوم اعصاب در حرکات انسان، گروه تربیت بدنی، دانشگاه فدرال ریو گرانده دو نورته، ناتال، برزیل

10.22080/jaep.2023.24721.2122

چکیده

اهداف: تعادل یک فاکتور کلیدی در اجرای مطلوب عملکرد ورزشی و پیشگیری از بروز آسیب­های ورزشی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تحریک جریان مستقیم فراجمجمه­ ای بر تعادل پویا پس از اجرای یک وهله فعالیت استقامتی وامانده ساز در شرایط هایپوکسی نورموباریک بود.
روش مطالعه: 14 مرد تمرین کرده استقامتی در این پژوهش شرکت نمودند. در سه جلسه مجزا، آزمودنی­ها پس از حضور در آزمایشگاه و اندازه­ گیری تعادل پویا، به مدت 30 دقیقه در معرض شرایط هایپوکسی قرار گرفته و در ادامه به مدت 20 دقیقه یکی از سه نوع تحریک مغزی شامل 1) تحریک آنودال ناحیه M1، 2) تحریک آنودال ناحیه DLPFC، و 3) تحریک شم را در شرایط هایپوکسی دریافت نمودند. سپس آزمودنی­ها یک وهله فعالیت وامانده­ ساز را با شدت 60 درصد توان خروجی بیشینه در شرایط هایپوکسی روی دوچرخه کارسنج انجام دادند. بلافاصله پس از رسیدن به واماندگی تعادل پویای هر دو پا مجدداً مورد اندازه­ گیری قرار گرفت. به­ منظور تجزیه و تحلیل داده­ ها از روش آماری آنوای دوراهه با اندازه­ گیری­های تکراری استفاده شد.
یافته­ ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پس از رسیدن به واماندگی در شرایط هایپوکسی، تعادل پویای پای راست در شرایط تحریک DLPFC به شکل معنی­ داری بیشتر از شرایط تحریک شم بود (042/0 = p). همچنین، تعادل پویای پای چپ نیز پس از رسیدن به واماندگی در شرایط هایپوکسی در حالت تحریک DLPFC به شکل معنی­داری بیشتر از شرایط تحریک شم بود (042/0 = p). بین سایر شرایط تفاوت معنی­ داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته­ های پژوهش حاضر می­توان چنین نتیجه­ گیری نمود که خستگی عصبی ­عضلانی و شرایط هایپوکسی سبب کاهش تعادل پویا می­شود. همچنین، به نظر می­رسد که تحریک ناحیه DLPFC چپ با بهبود فرآیند پردازش اطلاعات حسی سبب افزایش تعادل در شرایط خستگی عصبی عضلانی و قرارگیری در معرض هایپوکسی می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Trans Cranial Direct Current Stimulation on Dynamic Balance after Endurance Exhausting Activity in Normobaric Hypoxia

نویسندگان [English]

  • Matin Etemadi 1
  • Ehsan Amiri 2
  • Vahid Tadibi 3
  • Sidney Grospretre 4
  • Vahid Valipour Dehnou 5
  • Daniel Gomez Da Silva Machado 6
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
3 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
4 EA4660, C3S Culture Sport Health Society, University of Bourgogne-Franche-Comté, Besançon, France
5 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Lorestan University, Khoramabad, Iran
6 Research Group in Neuroscience of Human Movement (NeuroMove), Department of Physical Education, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brazil.
چکیده [English]

Objectives: Balance is a key factor for improving exercise performance and preventing sport-related injuries. The objective was to investigate the effect of transcranial direct current stimulation on dynamic balance after performing an exhaustive endurance task in normobaric hypoxia.
Methods Fourteen endurance-trained men took part in this study. In three separate experimental sessions, after measuring the dynamic balance at baseline, participants were exposed to hypoxia for 30 min followed by one of the three montages of brain stimulation including 1) anodal stimulation of the M1 region, 2) anodal stimulation of the DLPFC region, and 3) sham stimulation for 20 minutes. Then, participants performed an exhausting cycling task at 60% of peak power output in hypoxia. Immediately after exhaustion, the dynamic balance was measured again. Two-way repeated measures ANOVA was used for statistical analysis.
Results: The results showed that after exhaustion under the hypoxic condition, the dynamic balance of the right leg in the DLPFC condition was significantly higher than the dynamic balance in the sham condition (p = 0.042). The results also demonstrated that the dynamic balance of the left leg after exhaustion in hypoxia was significantly higher than that of the sham condition (p = 0.042).
Conclusion: We concluded that neuromuscular fatigue and exposure to the hypoxic condition could have a detrimental effect on dynamic balance. Also, it seems that anodal stimulation of the DLPFC area could have a positive effect on the dynamic balance after exhaustion under the hypoxic condition. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-invasive Brain Stimulation
  • Neuromuscular Fatigue
  • Y Balance Test
  • Altitude
##Machado D, Unal G, Andrade SM, Moreira A, Altimari LR, Brunoni AR, et al. Effect of transcranial direct current stimulation on exercise performance: A systematic review and meta-analysis. Brain Stimul. 2019;12(3):593-605.## Ehsan Amiri RG, Hamid Rajabi, Zahra Rezasoltani, Kamran Azma, Aboozar Kavehee. Changes in corticospinal excitability and motoneurones responsiveness during and within a time-course after submaximal fatiguing contractions (In Persian). Sport Physiology. 2019;10(39):33-50.## Davis NJ. Neurodoping: brain stimulation as a performance-enhancing measure. Sports Med. 2013;43(8):649-53.##Hossein Ramezani ZFM, Somayeh Namdar Tajari, Reza Khanbabaie. The Acute Effect of Post-Activation Potentiation with Transcranial Random Noise Stimulation on Some Electrophysiological and Functional Variables of Athletic Men (In Persian). Sport Physiology. 2020;11(44):31-54.##          Okano AH, Fontes EB, Montenegro RA, Farinatti Pde T, Cyrino ES, Li LM, et al. Brain stimulation modulates the autonomic nervous system, rating of perceived exertion and performance during maximal exercise. Br J Sports Med. 2015;49(18):1213-8. ##Lorenza S. Colzato MAN, Armin Kibele. Noninvasive Brain Stimulation and Neural Entrainment Enhance Athletic Performance—a Review. J Cogn Enhanc. 2017;1:73-9. ##Huang L, Deng Y, Zheng X, Liu Y. Transcranial Direct Current Stimulation With Halo Sport Enhances Repeated Sprint Cycling and Cognitive Performance. Front Physiol. 2019;10:118##Vitor-Costa M, Okuno NM, Bortolotti H, Bertollo M, Boggio PS, Fregni F, et al. Improving Cycling Performance: Transcranial Direct Current Stimulation Increases Time to Exhaustion in Cycling. PLoS One. 2015;10(12):e0144916.## Baldari C, Buzzachera CF, Vitor-Costa M, Gabardo JM, Bernardes AG, Altimari LR, et al. Effects of Transcranial Direct Current Stimulation on Psychophysiological Responses to Maximal Incremental Exercise Test in Recreational Endurance Runners. Front Psychol. 2018;9:1867.## Reardon S. 'Brain doping' may improve athletes' performance. Nature. 2016;531:283-4.## Baharlouei H, Saba MA, Shaterzadeh Yazdi MJ, Jaberzadeh S. The effect of transcranial direct current stimulation on balance in healthy young and older adults: A systematic review of the literature. Neurophysiol Clin. 2020;50(2):119-31.## Kaminski E, Steele CJ, Hoff M, Gundlach C, Rjosk V, Sehm B, et al. Transcranial direct current stimulation (tDCS) over primary motor cortex leg area promotes dynamic balance task performance. Clin Neurophysiol. 2016;127(6):2455-62.## Papalia GF, Papalia R, Diaz Balzani LA, Torre G, Zampogna B, Vasta S, et al. The effects of physical exercise on balance and prevention of falls in older people: A systematic review and meta-analysis. Journal of clinical medicine. 2020;9(8):2595.## Mokhtari Fard Z, Sabbagh Langeroudi M. The Effects of 8 Weeks TRX Exercises and Core Stability in the Stable Level on the Landing Pattern, the Stability of the Core Area and Balance of Girls Football Players. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2021;10(3):546-61.## Ricotti L. Static and dynamic balance in young athletes. Journal of human sport and exercise. 2011;6(4):616-28.## Shouhani M, Jalilian M, Parsaei S, Modara F, Seidkhani H. The Effect of Unilateral and Bilateral Electrical Stimulation of the Brain on Improving the Balance of the Elderly. Iranian Journal of Ageing. 2020;15(3):312-23.## Johnston W, Dolan K, Reid N, Coughlan GF, Caulfield B. Investigating the effects of maximal anaerobic fatigue on dynamic postural control using the Y-Balance Test. Journal of science and medicine in sport. 2018;21(1):103-8.## Kacem M, Borji R, Sahli S, Rebai H. The Disturbing Effect of Neuromuscular Fatigue on Postural Control Is Accentuated in the Premenstrual Phase in Female Athletes. Front Physiol. 2021;12:736211.## Wagner DR, Saunders S, Robertson B, Davis JE. Normobaric Hypoxia Effects on Balance Measured by Computerized Dynamic Posturography. High Alt Med Biol. 2016;17(3):222-7.## Pojskic H, Hanstock HG, Tang TH, Rodriguez-Zamora L. Acute Exposure to Normobaric Hypoxia Impairs Balance Performance in Sub-elite but Not Elite Basketball Players. Front Physiol. 2021;12:748153.## Durlak JA. How to select, calculate, and interpret effect sizes. Journal of pediatric psychology. 2009;34(9):917-28.## Okumura Y, Sakamoto S. Statistical power and effect sizes of depression research in Japan. Psychiatry and clinical neurosciences. 2011;65(4):356-64.## J VANC, K DEP, Buyse L, Marcora S, Meeusen R, Roelands B. Effects of Mental Fatigue on Endurance Performance in the Heat. Med Sci Sports Exerc. 2017;49(8):1677-87.## Grospretre S, Grandperrin Y, Nicolier M, Gimenez P, Vidal C, Tio G, et al. Effect of transcranial direct current stimulation on the psychomotor, cognitive, and motor performances of power athletes. Sci Rep. 2021;11(1):9731.## Wittenberg E, Thompson J, Nam CS, Franz JR. Neuroimaging of Human Balance Control: A Systematic Review. Front Hum Neurosci. 2017;11:170.## Robertson CV, Marino FE. A role for the prefrontal cortex in exercise tolerance and termination. J Appl Physiol (1985). 2016;120(4):464-6.##Manor B, Zhou J, Jor'dan A, Zhang J, Fang J, Pascual-Leone A. Reduction of Dual-task Costs by Noninvasive Modulation of Prefrontal Activity in Healthy Elders. J Cogn Neurosci. 2016;28(2):275-81.## Zhou D, Zhou J, Chen H, Manor B, Lin J, Zhang J. Effects of transcranial direct current stimulation (tDCS) on multiscale complexity of dual-task postural control in older adults. Exp Brain Res. 2015;233(8):2401-9.##   Komiyama T, Katayama K, Sudo M, Ishida K, Higaki Y, Ando S. Cognitive function during exercise under severe hypoxia. Sci Rep. 2017;7(1):10000.## Grandperrin Y, Grospretre S, Nicolier M, Gimenez P, Vidal C, Haffen E, et al. Effect of transcranial direct current stimulation on sports performance for two profiles of athletes (power and endurance) (COMPETE): a protocol for a randomised, crossover, double blind, controlled exploratory trial. Trials. 2020;21(1):461.## Radel R, Tempest G, Denis G, Besson P, Zory R. Extending the limits of force endurance: Stimulation of the motor or the frontal cortex? Cortex. 2017;97:96-108.## Krishnan C, Ranganathan R, Kantak SS, Dhaher YY, Rymer WZ. Anodal transcranial direct current stimulation alters elbow flexor muscle recruitment strategies. Brain Stimul. 2014;7(3):443-50##