اثرتمرین هوازی و مصرف کروسین بر اندازه سلول چربی احشایی و مقاومت انسولینی در موش‌های صحرایی فاقد تخمدان و تغذیه شده با غذای پرچرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

10.22080/jaep.2022.23916.2112

چکیده

اهداف:یائسگی با توزیع مجدد بافت چرب و ایجاد چاقی مرکزی و مقاومت به انسولین همراه است.کاهش عملکرد تخمدانها، افزایش خطر بیماریهای متابولیکی،دیابت نوع2و بیماری قلبی-عروقی را در پی دارد.هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرتمرین هوازی و مصرف کروسین بر اندازه سلول چربی احشایی و مقاومت انسولینی در موش‌های صحرایی فاقد تخمدان و تغذیه شده با غذای پرچرب بود.
روش مطالعه:72سرموش صحرایی ماده به دوگروه تخمدان برداری(56سر)و تخمدان برداری نشده(16سر) تقسیم و موش‌های این دو گروه به گروه‌های تغذیه شده با غذای پرچرب و غذای نرمال تقسیم شدند.موش‌های اوارکتومی+غذای پرچرب به 6گروه تقسیم شدند:1-کنترل2-تمرین هوازی با شدت متوسط 3-تمرین هوازی با شدت بالا 4-کروسین 5-تمرین هوازی با شدت متوسط+کروسین 6- تمرین هوازی با شدت بالا+کروسین. تمرین هوازی با دو شدت بالا(85 –80 % VO2max) و متوسط(70–60 % VO2max) و مصرف کروسین به میزان60 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت 8هفته انجام شد.وزن نسبی چربی احشایی،تعداد و اندازه سلول وسطوح سرمی گلوکز،انسولین وشاخص مقاومت انسولینی اندازه گیری شد.تجزیه وتحلیل یافته‌ها با آزمون تحلیل واریانس دوطرفه صورت گرفت.
یافته ها:تمرین با شدت متوسط+کروسین موجب کاهش معنادار وزن نسبی چربی پری‌رنال(05/0p≤)،گلوکز(022/0=p)، انسولین(011/0=p)و مقاومت انسولینی(005/0=p)در مقایسه با گروه کنترل شد.وزن نسبی چربی در گروه‌ تمرین شدید+کروسین نسبت به گروه کنترل بطور معناداری پایین‌تر بود(001/0p≤).اندازه سلول چربی در دو گروه تمرین(001/0=p)،گروههای تمرین+کروسین(05/0≥p) و گروه کروسین(03/0=p) نسبت به گروه کنترل بطور معناداری پایین‌تر بود.تمرین با شدت بالا موجب کاهش معنادار مقاومت به انسولین(028/0=p)و غلظت گلوکز(041/0=p)نسبت به گروه کنترل شد.دریافت کروسین موجب کاهش مقاومت به انسولین(013/0=p) وکاهش غلظت انسولین(008/0=p) شد.
نتیجه گیری:مصرف کروسین و تمرین هوازی بصورت مجزا وترکیب با یکدیگر می‌تواند موجب کاهش وزن بافت چربی احشایی واندازه سلول چربی و بهبود مقاومت انسولینی در موش‌های فاقد تخمدان و تغذیه شده با غذای پرچرب شود ومصرف کروسین با تمرین بر بهبود شاخصهای فوق اثر مضاعفی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Aerobic Training and Crocin Consumption on Visceral Adipose Cell Size and Insulin Resistance in Ovariectomized Rats Fed With High-Fat Diet

نویسندگان [English]

 • Haniye Yazdandoost- Baygi 1
 • .. .. 2
 • khadijeh Nasiri 2
1 Department of Exercise Physiology, Sport Sciences Faculty, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
2 ..
چکیده [English]

Background and Purpose: Menopause is associated with a redistribution of adipose tissue towards central adiposity, known to cause insulin resistance. Loss of ovarian function leads to an increased risk of metabolic disease including metabolic syndrome, type 2 diabetes, and cardiovascular disease. The purpose of this study was to investigate the effect of aerobic training and crocin consumption on visceral fat cell size and insulin resistance in ovariectomized rats fed with high-fat diet.
Methodology: 72 female rats were divided into two groups: ovariectomized (56) and non-ovariectomized (16). Then the rats of these two groups were divided into groups fed with high-fat diet (40% fat) and normal diet. The ovariectomized rats + high-fat diet were divided into 6 groups as follows: 1- control 2- moderate intensity aerobic training 3- high intensity aerobic training 4- crocin 5- moderate intensity aerobic training + crocin and 6- high intensity aerobic training + crocin. The target groups performed high-intensity aerobic exercise (80-85% VO2max) and moderate aerobic exercise (60-70% VO2max) and received crocin at the rate of 60 mg/kg for 8 weeks. Relative weight of perirenal visceral fat, size of cells and serum levels of glucose, insulin and insulin resistance index (HOMA) were measured. The findings were analyzed by two-way analysis of variance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ovariectomy
 • Crocin
 • Aerobic Training
 • High-Fat Diet
 • Insulin Resistance
دوره 18، شماره 35
فروردین 1401
صفحه 2-3
 • تاریخ دریافت: 20 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 25 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 13 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 13 شهریور 1401