تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس در خانه و معرض آفتاب بر مقادیر ویتامین D و برخی شاخص‌های عملکردی زنان مبتلا به MSدر دوره شیوع بیماری ویروس کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه چمران اهواز

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استادیار فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

5 متخصص مغز و اعصاب(نورولوژی)، استان فارس، فسا، ایران

10.22080/jaep.2022.23423.2101

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس در خانه و محیط باز بر برخی شاخص‌های عملکرد جسمانی زنان مبتلا بهMS در دوره شیوع بیماری ویروس کرونا بود. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی و کاربردی بود. در این تحقیق از میان زنان مبتلا به MS شهر فسا)با 2-5 EDSS) تعداد 44 نفر به صورت هدفمند و داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی به سه گروه تمرین پیلاتس در خانه (15 نفر)، تمرین پیلاتس در محیط باز(15 نفر) و گروه کنترل(14 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرینی، سه جلسه در هفته به مدت هشت هفته، شامل دو بخش، تمرین پیلاتس در خانه و تمرین پیلاتس در محیط باز بود. برنامه تمرینی با استفاده از DVD در اختیار آنها قرار داده شد. شاخص‌های تعادل(آزمون تعادل یک پا)، استقامت عضلانی(درازنشست)،استقامت قلبی-تنفسی(آزمون6 دقیقه راه رفتن) و آزمون انعطاف‌پذیری(انعطاف بالاتنه) بیماران مبتلا به MS قبل و بعد از هشت تمرین اندازه‌گیری شد. جهت بررسی داده‌ها از آزمون تحلیل کواریانس و تعقیبی بانفرونی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان داد از قبل تا بعد از هشت هفته تمرین پیلاتس در شاخص‌های تعادل، استقامت عضلانی، استقامت قلبی-تنفسی، انعطاف‌پذیری و ویتامینD سرم خون گروه‌ها تفاوت معناداری مشاهده شد(05/0P≤ ). نتیجه‌گیری: احتمالا تمرین پیلاتس در خانه و محیط باز می‌تواند برخی شاخص‌های‌ عملکرد جسمانی را در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بهبود بخشد. با این حال به بیماران مولتیپل اسکلروزیس پیشنهاد می‌شود در شرایط یکسان از تمرینات هوازی در محیط باز استفاده نمایند، تا همزمان با جذب ویتامین Dبیشتر، سبب بهبود عملکرد جسمانی و ایمنی بدن آنها شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of eight weeks of Pilates training at home and in the sun on vitamin D levels and some functional indicators of women with MS during the coronavirus outbreak

نویسندگان [English]

 • halime vahdatpoor 1
 • Roya Askari 2
 • saeed shakeryan 3
 • hamid marefati 4
 • kaveh kashani 5
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Faculty of Sport Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
3 Department of Exercise Physiology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
4 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
5 . Neurologist, Fars Province, Fasa, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate effect of eight weeks of Pilates training at home and in the sun on vitamin D levels and some functional indicators of women with MS during the coronavirus outbreak. Materials and Methods: The present study was quasi-experimental and applied. In this study, 44 women with MS in Fasa (with2-5EDSS) were purposefully and voluntarily selected and randomly divided into three groups of Pilates exercises at home (N=15), Pilates exercises in the open (N=15) and the control group (n=14). The training program, three sessions per week for eight weeks, consisted of two parts, Pilates training at home and Pilates training in the open. The training program was provided to them using a DVD. Balance indices (one-legged balance test).muscular endurance (lying down).cardiorespiratory endurance(6-minute walking test) and flexibility test (upper body flexibility) were measured in patients with MS before and after eight exercises. Analysis of covariance and Banferroni post hoc test were used to examine the data. Results: The results of analysis of covariance showed that before and after eight weeks of Pilates training, there was a significant difference in the indices of balance, muscle endurance, cardiorespiratory endurance, flexibility and serum vitamin D(P≤0.05).Conclusion: It is possible that Pilates exercises at home and outdoors can improve some indicators of physical function in women with multiple sclerosis. However, patients with multiple sclerosis are advised to use outdoor aerobic exercise under the same conditions, in order to improve their physical function and immunity while absorbing more vitamin D.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Home-Based Pilates
 • Resilience
 • Sleep quality
 • in the sun
 • Multiple sclerosis
دوره 18، شماره 35
فروردین 1401
صفحه 1-2
 • تاریخ دریافت: 01 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 29 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 13 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 13 شهریور 1401