تاثیر سریال زمانی تمرین مقاومتی بر بیان پروتئین TGF-β1و هایپرتروفی در عضله FHL موش های صحرایی نر نژاد ویستار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، کرمان، ایران

2 شگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، کرمان، ایران

3 استاد پژوهشکده نورو فارماکولوژی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه و هدف : هایپرتروفی عضلانی ماحصلی از سازگاری های سلولی، هورمونی و متابولیکی است که در سطح عضله و خون اتفاق می افتند. خانواده TGF-β یکی از مهمترین عوامل کنترل کننده رشد و تمایز سلولی در عضله هستند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی پاسخ سریال زمانی TGF-β1 به تمرین مقاومتی در عضله FHL موش های صحرایی نر نژاد ویستار بود.
مواد و روش ها: تعداد 48 موش صحرایی در سن 8 هفتگی به دوگروه تمرین مقاومتی(24=n) و کنترل(24=n ) تقسیم شدند. گروه تجربی تمرین مقاومتی شامل حمل وزنه از نردبان را انجام دادند. تعداد 8 سر موش صحرایی از هر گروه در فواصل زمانی 3،5،8 هفته بعد از شروع تمرین تشریح و بیان پروتئین TGF-β1 در عضله FHL و سطوح سرمی آن با روش ELISA اندازه گیری شد. تفاوت های درون گروهی با آزمون تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل شدند.
یافته ها: سطوح سرمی TGF-β1 بعد از 8 هفته انجام تمرین مقاومتی و بیان آن در عضله FHL بعد از 5 و 8 هفته انجام تمرین مقاومتی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی دار داشت (05/0>P). ارتباط معکوس معنی دار بین وزن نسبی عضله FHL (میلی گرم(عضله)/گرم (وزن بدن)) و بیان TGF-β1 آن بعد از 5 و 8 هفته انجام تمرین مقاومتی وجود داشت (05/0>P).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که متعاقب تمرین مقاومتی، بیان TGF-β1در عضله FHL کاهش می یابد که با افزایش وزن عضله همراه است. این عامل می تواند به عنوان یک فاکتور احتمالی در هایپرتروفی عضلانی ناشی از تمرین مطرح شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

..


مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1396
  • تاریخ دریافت: 09 آبان 1393
  • تاریخ بازنگری: 21 دی 1393
  • تاریخ پذیرش: 25 آبان 1394