سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

راهنمای اشتراک نشریه "پژوهش‌نامة فیزیولوژی ورزشی کاربردی"

 

لطفا قبل از پر کردن برگ درخواست اشتراک به نکات زیر توجّه فرمایید:

1. نشانی خود را کامل و خوانا با ذکر کد پستی بنویسید.

2. بهای هر شماره نشریه 7000 ریال می‌باشد.

3. وجه اشتراک را به حساب سیبا شماره 2177395006002 به نام دانشگاه مازندران نزد بانک ملی شعبه مرکزی شهرستان بابلسر واریز نموده و فیش بانکی را به همراه فرم اشتراک تکمیل شده به آدرس نشریه پست نمایید.

نشانی:

بابلسر ـ بلوار شهید ذوالفقاری ـ میدان ابوعلی سینا ـ بلوار دانشگاه ـ پردیس
دانشگاه مازندران ـ دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ دفتر نشریه

 

فرم اشتراک نشریه "پژوهش‌نامة فیزیولوژی ورزشی کاربردی"

 

نام: ..................................................      نام خانوادگی: ......................................................

شغل: ..............................................       تحصیلات: ..........................................................

تاریخ شروع اشتراک: ....................................                      از شمارة: ....................

نشانی کامل و دقیق: ..............................................................................................................................

کد پستی: ........................................      صندوق پستی: ................................................................

تلفن: ..............................................                  

به پیوست رسید بانکی شماره ........................................... مورخ ........................................... به مبلغ ............................................................................. ریال بابت ......... تعداد نشریه ضمیمه می‌باشد.

 

تاریخ : ......................................                                   امضاء: