دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، تیر 1388، صفحه 1-165 

مقاله پژوهشی

تأثیر داروی استروییدی اکسی متولون بر فاکتورهای کبدی و هماتولوژیک سرمی ‌در بدن‌سازان مرد

صفحه 1-6

علی اکبر روحانی روحانی؛ وحید ایمانی پور؛ فروزان زاهد منش؛ مهدی آرمندنیا


بازتوانی سندرم درد کشککی رانی

صفحه 31-40

عین ا... نادری؛ شهرام آهنجان؛ حمیدرضا طاهری


اثر تمرینات آموزشی والیبال بر ترکیب بدن، عوامل منتخب آمادگی جسمانی و همبستگی میان آن‌ها در نوجوانان مبتدی

صفحه 41-54

سید مرتضی طیبی؛ سید محمد حسین رضوی؛ فاطمه قربانعلی‌زاده قاضیانی؛ مجتبی نبی‌زاده