دوره و شماره: دوره 17، شماره 33، تیر 1400، صفحه 1-200 
بررسی اثر ورزش با مهارت باز و مهارت بسته بر سطوح سرمی کاتپسین B، آیریزین، BDNF و DCX در کشتی‌گیران زن

صفحه 61-71

10.22080/jaep.2021.20219.1995

سمیرا آژیده؛ وحید ولی پور ده نو؛ سارا حسن زاده سرتیوکی؛ مهدیه ملانوری شمسی؛ دانیل گهرمان