دوره و شماره: دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396 
7. بررسی تغییرات کینماتیکی مفصل زانو حین فرود تک پا متعاقب هشت هفته برنامه فیفا+11 در بازیکنان مرد جوان فوتبالیست

صفحه 91-104

10.22080/jaep.2017.1678

وحید قاسمی پایین دهی؛ سیدصدرالدین شجاع الدین؛ اسماعیل ابراهیمی تکامجانی؛ امیر لطافت کار؛ منصور اسلامی


10. ارتباط بین ثبات ناحیه مرکزی و قدرت برخی عضلات اندام تحتانی با تکنیک پرش-فرود با استفاده از سیستم امتیازدهی خطای فرود

صفحه 125-138

10.22080/jaep.2017.10199.1504

محمد فلاح محمدی؛ صدرالدین شجاع‌الدین؛ امیر لطافت کار؛ اسماعیل ابراهیمی تکامجانی؛ منصور اسلامی


16. اثر تمرین متقاطع دو-شنا به شکل HIT بر توان هوازی و بی‌هوازی دوندگان نیمه‌استقامت زن

صفحه 203-212

10.22080/jaep.2017.1731

وحید ولی پور ده نو؛ آتوسا الیاسی زاده؛ مصطفی بهرامی؛ علی یاور عزیزپور


فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

17. اثر دو نوع تمرین اسکات و پرس پا بر تغییرات مرکز فشار پا و نیروی عمودی عکس‌العمل زمین هنگام پایین آمدن از پله

صفحه 213-224

10.22080/jaep.2017.11152.1552

نادر فرهپور؛ محسن شایسته؛ امیرعلی جعفرنژادگرو