دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396 
5. آثار 30 دقیقه پیش‌سرمایش بر شاخص‌های عملکرد بی‌هوازی مردان فوتسالیست

صفحه 63-74

10.22080/jaep.2017.1588

رضا منصوری مطلق پری؛ امیر عباس منظمی؛ ناصر بهپور؛ حمیدرضا نگارستانی


12. تاثیر نوع آزمون ورزشی و سن بر میزان اکسیداسیون چربی در دختران 17-9 سال

صفحه 147-158

10.22080/jaep.2017.1595

هانیه نه برادر؛ پروانه نظرعلی؛ پریچهر حناچی؛ رستم علی زاده