دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، شهریور 1396 
آثار 30 دقیقه پیش‌سرمایش بر شاخص‌های عملکرد بی‌هوازی مردان فوتسالیست

صفحه 63-74

10.22080/jaep.2017.1588

رضا منصوری مطلق پری؛ امیر عباس منظمی؛ ناصر بهپور؛ حمیدرضا نگارستانی