دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1384، صفحه 11-105 

مقاله پژوهشی

تحلیلی بر وضعیّت منابع انسانی، بودجه و تأسیسات ورزشی مراکز آموزش عالی استان مازندران.

صفحه 11-20

شادمهر میردار؛ الهه طالبی؛ سعید تابش؛ علیرضا صفایی طوبی ناری دماوندی؛ رزیتا فتحی


اثر یک دوره تمرین تناوبی هوازی پیشرونده بر پروتئین واکنش‌دهنده C موش‌های صحرایی نژاد ویستار.

صفحه 21-35

ولی‌الله دبیدی روشن؛ عبا‌س‌علی گائینی؛ علی‌اصغر رواسی؛ محبوبه خوش کام