دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، اردیبهشت 1395، صفحه 15-191 

مقاله پژوهشی

ارتباط الگوهای هم انقباضی کوادریسپس و همسترینگ با زاویه والگوس زانو در زنان ورزشکار حرفه ای

صفحه 193-204

10.22080/jaep.2016.1305

فرزانه ساکی؛ رضا رجبی؛ محمدحسین علیزداه؛ فرهاد طباطبایی؛ هومن مینونژاد؛ میلاد پیرعلی


تاثیر تمرین هوازی بر شاخص مقاومت به انسولین و ترکیب بدن پسران چاق در دوران بلوغ

صفحه 29-42

10.22080/jaep.2016.1306

محمدرضا فدائی چافی؛ فرهاد رحمانی نیا؛ حمید محبی؛ سید محسن مداح؛ زهرا عطرکار روشن