دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 13-146 
2. بررسی ارتباط بین میزان قوس طولی داخلی و برخی اندازه های آنتروپومتری کف پا با تعادل پویا

صفحه 23-36

وحید قاسمی پائین دهی؛ رضا رجبی؛ محمد حسین علیزاده؛ کمیل دشتی رستمی؛ مهدیه ساورعلیا


4. تأثیر 12 هفته تمرینات اصلاحی بر ناهنجاری پشت تابدار دانشجویان پسر 18-25 سال

صفحه 47-64

علی یلفانی؛ عین اله نادری؛ مهرداد عنبریان؛ زهرا رئیسی؛ محمدرضا نیکو


6. تأثیر تمرینات پلایومتریک در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق

صفحه 73-82

محمدرضا رمضان پور؛ سید رضا عطارزاده حسینی؛ احسان حسن نژاد حسن نژاد


10. تأثیر کفش ناپایدار بر حداکثر فشار در سه ناحیه کف کفش در دختران با کف پای صاف و سالم

صفحه 119-126

الهام گندمکار؛ منصور اسلامی؛ مهران نقی زاده قمی؛ امین گندمکار