دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 13-144 
6. ایزوکپنیک بافرینگ و هیپوکپنیک بیش تهویه ای در رشته های مختلف ورزشی

صفحه 73-84

10.22080/jaep.2015.920

مهدی عباس پور؛ روح الله محمدی؛ خبات قمری؛ مرتضی بهرامی نژاد