دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، شهریور 1393، صفحه 15-132