کدام یک از روش های غیرتهاجمی در اندازه گیری زاویه Q در حالت طاق باز معتبرتر است؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه بیرجند

چکیده

محمد رحیمی، دکتر محمد حسین علیزاده، دکتر رضا رجبی، دکتر ناصر مهرشاد
چکیده
سابقه و هدف: زاویه Q به عنوان زاویه حاده بین دو خط فرضی ترسیم شده از خار خاصره قدامی فوقانی به مرکز کشکک و از مرکز کشکک به برجستگی درشت نی تعریف می شود. اندازه‌گیری زاویه Q با استفاده از روش تهاجمی از قبیل؛ رادیوگرافی و سی تی اسکن و روش غیر تهاجمی از قبیل؛ روش گونیامتر و روش فتوگرامتری در وضعیت طاق باز انجام می شود. در این تحقیق، محقق علاوه بر ارائه روش جدید، به دنبال پاسخ این سوال است که کدام یک از روش های غیر تهاجمی معتبرتر (روایی بیشتر) است؟   
مواد و روش‌ها: بدین منظور زاویه Q نه نمونه (هیجده زانو) با میانگین و انحراف استاندارد سن 24/2 ± 55/23 (سال)، وزن 47/10±00/73 (کیلوگرم)، طول ران 17/3 ± 11/43 سانتی متر و پهنای لگن 00/3 ± 66/39 با استفاده از روشCT scan، روش ابداعی پردازش تصویر و روش گونیامتر در وضعیت طاق باز محاسبه و میزان همبستگی بین روش ابداعی پردازش تصویر و روش گونیامتر با روش CT scan، از طریق ضریب همبستگی پیرسون محاسبه گردید.
یافته‌ها: یافته های تحقیق ،رابطه معنی داری را بین زوایای Q بدست آمده از روش ابداعی پردازش تصویر و روشCT scan در حالت طاق باز (92/0r=) و همچنین، میان روش گونیامتر و روش CT scan در حالت طاق بازنشان داد.                                                                                                                    
(81/0 r =)(001/0p=).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق، می توان وسایل به کار برده شده برای محاسبه زوایه Q زانو را بر اساس میزان همبستگی که با روشCT scan دارند، طبقه‌بندی کرد. بنابراین، روش ابداعی پردازش تصویر، می تواند جایگزین مناسبی برای روش گونیامتر در اندازه گیری زاویه Q در حالت طاق باز باشد.
 

کلیدواژه‌ها


##Bayraktar B, Yucesir I, Ozturk A, Cakmak AK, Taskara N, Kale A, Demiryurek D, Bayramoglu A, Camlica H. 2004. Change of quadriceps angle values with age and activity. Saudi Medical J. 25(6):756-760.##Belchior A.C.G, Arakaki J.C, Bevilaqua-Grossi D, Reis F.A, Carvalho P.T.C. 2006. Effects in the Q angle measurement with maximal voluntary isometric contraction of the quadriceps muscle. Rev Bras Med Esporte.  vol.12 no.1.##France L, Neste C. 2001. Effect of errors in the indentification of anatomical landmark on the accuracy of Q angle values. Clinical Biomechanics J 16. 710-713.##Greene CC, Edwards TB, Wade MR, Carson EW. 2001. Reliabil­ity of the quadriceps angle measurement. Am J Knee Surg. 14(2):97-103.##Hungerford DS, Barry M. 1979. Biomechanics of the patellofemoral joint. Clin Orthop Relat Res. 144:9-15.##Tsujimoto K, Kurosaka M, Yoshiya S, Mizuno K. 2000. Radiographic and computed tomographic analysis of the position of the tibial tubercle in recurrent dislocation and subluxation of the patella. Am J Knee Surg. 13:83–88.##Sacco ICN, AlIbert S, QueIroz BWC, Pripas D, KlelIng I, KImura aa, Sellmer ae, malveStIo ra & Sera mt. 2007. Reliability of Photogrammetry in Relation to goniometry for postural lower limb assessment. Rev bras fisioter. 411-17.##Holmes SW, Clancy WG. 1998. Clinical classification of patellofemoral pain and dysfunction. J Orthop Sports Phys Therapy. 28:299-306. ##Roush JR, Bustillo K, Low E. 2008. Measurement Error Between a Goniometer and the NIH Image J program for measuring Quadriceps angle. J of Allied Health Sciences and Practice. 1540-580.##Evans R, Elwyn G, Edwards. A Review of instruments for peer assessment of physicians. BMJ. 2004. 328:1240. ##Janda, L. 2001. The psychologists book of personality test. New York : Wiley.##Bryan, J.M., Mosner, E.A., Shippee, R., & Stull, M.A. 1990. Investigation of the validity of postural evaluation skills in assessing lumbar lordosis in black and white adult female sample populations . JOSPT. 12:24-28.##Tillotson, K.M. & Burton, A.K. 1991. Noninvasive measurement of lumbar sagittal mobility. An assessment of the flexicurve technique. Spine. 16:29-33.##Nagamine R, Miura H, Urabe K, Matsuda S, Chen W.J, Matsunobu T, Iwamoto Y. 1999. Radiological assessment of the position of the tibial tuberosity by means of a marking wire in knees with patellofemoral arthritis. Skeletal Radiol. 28:27±32.##Sabari JS, maltzev i, lubarsky D, liszkay e, homel R. 1998. Gonio­metric assessment of shoulder range of motion: comparison testing in supine and sitting positions. arch phys med Rehabil. 79:647-51.##Tomsich DA, Nitz AJ, Threlkeld AJ, Shapiro R. 1996. Patellofemoral alignment: reliability. J Orthop Sports Phys Ther. 23:200-8.##Livingston LA and Mandigo JL. 1999. Bilateral Q-angle asymmetry and anterior knee pain syndrome. Clinical Biomechanics 14. 7–13.##Shultz SJ, Nguyen AD, Windley TC, Kulas AS, Botic TL, Beynnon BD. 2006. Intratester and intertester reliability of clinical measures of lower extremity anatomic characteristics: implications for multicenter studies. Clin J Sport Med. 16:155–161.##Sarmad, Z; Bazargan, A and Hejazi , A. (2008). Research methods in the behavioral sciences, Tehran.##Watson AW. 1998. Procedure for the production of high quality photographs suitable for the recording and evaluation of pos­ture. Rev Fisioter univ São paulo. 5(1):20-6.##Mattos F, Rodrigues al. 2003. Corel Draw 11. Rio de Janeiro: Bras­port. ##Ando T, Hirose H, Inoue M, Shino K, Doi T. 1993. A new method using computed tomographic scan to measure the rectus femoris-patellar tendon Q-angle comparison with conventional method. Clin Orthop Relat Res. 289:213–219.##Pantano KJ, White SC, Gilchrist LA and Leddy J. 2005. Differences in peak knee valgus angles between individuals with high and low Q-angles during a single limb squat. Clinical Biomechanics. 20:966-972.##Stensdotter AK, Andersson PI, Rydh A, Hager Ross CH. 2009. Q-angle variations in standing and supine positions and for different measurement methods in women with and without patellofemoral pain. Advances in Physiotherapy. 11:88-96.   ##