تاثیر 6 هفته تمرین اینتروال شدید بر عملکرد سیستم عصبی اتونوم قلبی و عملکرد ریوی در مردان کم تحرک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

4 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22080/jaep.2021.20693.2011

چکیده

سابقه و هدف: کم تحرکی ریسک فاکتوری است که عملکرد قلب و ریه را تحت تاثیر قرار می دهد هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر شش هفته تمرین اینتروال شدید بر فعالیت سیستم عصبی اتونوم قلبی و عملکرد ریوی مردان کم تحرک بود.
مواد و روشها: 20 مرد کم تحرک شهر اردبیل بصورت داوطلبانه در تحقیق حاضر شرکت کردند و به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی در برنامه تمرین اینتروال شدید به مدت شش هفته، هر هفته 3 جلسه (10 فعالیت 90 ثانیه ای با 60 ثانیه استراحت بین فعالیت ها) شرکت کردند. شاخص های تغییر پذیری ضربان قلب و عملکرد ریوی قبل و بعد از شش هفته تمرین در هر دو گروه اندازه گیری شد.
یافته‌ها: شاخص های SDNN، RMSSD، HF و LF و شاخص های عملکرد ریوی FEV1، FVC و  FEV1/FVCدر گروه تجربی بعد از شش هفته تمرین اینتروال شدید افزایش معنی دار داشت (05/0>P). همچنین نتایج تحلیل کوواریانس برای این شاخص ها بجز RMSSD تفاوت معنی داری بین پس آزمون دو گروه تجربی و کنترل نشان داد (05/0>P).
نتیجه گیری: یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که شش هفته تمرین اینتروال شدید منجر به بهبودی عملکرد دستگاه عصبی اتونوم قلبی و عملکرد ریوی در مردان کم تحرک می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of 6 weeks intense interval training on cardiac autonomic nervous system function and on lung function in sedentary males

نویسندگان [English]

  • Habib Abdi 1
  • Lotfali BOLBOLI 2
  • Roghayyeh Afroundeh 3
  • Marefat siahkouhian 4
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Department of Exercise Physiology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
4 Department of Exercise Physiology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: Sedentary lifestyle is a risk factor that affects cardiovascular and pulmonary function. The aim of the present study was to investigate the effect of six weeks intense interval training on cardiac autonomic nervous system activity and pulmonary function.
Methodology: 20 sedentary males participated voluntarily in the present study and were divided into experimental and control groups. The experimental group participated in an intense interval training program for six weeks, 3 sessions per week (90-second activities with 60 seconds rest between activities). Heart rate variability and pulmonary function indices were measured before and after six weeks of exercise in both groups.
Results: SDNN, RMSSD, HF and LF indices and FEV1, FVC and FEV1/FVC pulmonary function indices increased significantly after six weeks of intense interval training in the experimental group (P <0.05). Also, the results of analysis of covariance for these indicators except than RMSSD showed a significant difference between the post-test of the experimental and control groups (P <0.05).
Conclusion: The results of the present study indicate that six weeks intense interval training leads to improved cardiac autonomic nervous system function and pulmonary function in sedentary males.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cardiac autonomic nervous system function
  • pulmonary function
  • intense interval training
  • sedentary males