اثر تمرین هوازی و محدودیت کالری بر نیمرخ لیپیدی، استئاتوز کبدی و تغییرات هورمونی در زنان یائسه‌ی مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 دانشیار بیماری‌های گوارش و کبد بالغین، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات غربالگری و پیشگیری از سرطان‌های گوارش، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

10.22080/jaep.2021.20718.2012

چکیده

سابقه و هدف: کمبود استروژن به ویژه بتا استرادیول در زمان یائسگی، یکی از دلایل ابتلا به کبد چرب و سندروم متابولیک و پیشرفت آن در زنان یائسه است. همچنین با توجه به تاثیر فعالیت ورزشی و تنظیم کالری دریافتی بر بهبود عوامل خطر ساز این بیماری، در این پژوهش اثر تمرین هوازی و محدودیت کالری بر نیمرخ لیپیدی، استئاتوز کبدی و تغییرات هورمونی در زنان یائسه‌ی مبتلا به کبد چرب غیر الکلی، مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها: بیست و چهار زن مبتلا به کبد چرب غیر الکلی نوع به صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی‌ها‌ به صورت تصادفی به 3 گروه تمرین هوازی، محدودیت کالری و محدودیت کالری همراه با تمرین هوازی یا ترکیبی  تقسیم شدند. در گروه محدودیت کالری، 25 درصد از انرژی مورد نیاز روزانه‌ی هر آزمودنی به مدت 12 هفته کاسته شد. در گروه تمرین هوازی، 25 درصد افزایش هزینه‌ی انرژی از طریق فعالیت ورزشی هوازی در نظر گرفته شد. فعالیت هوازی، به صورت دویدن بر روی نوارگردان بر اساس معادل سوخت و سازی  MET6 (معادل 65 تا 80 درصد ضربان قلب ذخیره)، 4 روز در هفته و به مدت 12 هفته بود. همچنین در گروه ترکیبی، 5/12 درصد افزایش هزینه‌ی انرژی از طریق فعالیت هوازی و 5/12 درصد محدودیت کالری از طریق رژیم کم‌کالری در نظر گرفته شد. سطوح استروژن پلاسمایی و همچنین نیمرخ لیپیدی، انسولین و گلوکز ناشتا در نمونه‌ی سرم، 48 ساعت پیش و پس از تمرین اندازه گیری شد.. اندازه‌گیری چربی کبدی با استفاده از روش الاستوگرافی ناحیه‌ی شکمی ناشتایی انجام شد
یافته ها: پس از 12 هفته میزان سطوح استروژن پلاسمایی و انسولین سرم در گروه‌‌‌‌های محدودیت کالری (به ترتیب %91/7-، %23/19-) و ترکیبی (به ترتیب %03/7-،%65/25-) نسبت به پیش‌آزمون کاهش معناداری داشتند ، اما در گروه تمرین هوازی تغییر معناداری مشاهده نشد. تنها در گروه ترکیبی میزان سطوح کلسترول (%94/7-) و تری‌گلیسرید (%58/9-) نسبت به پیش‌آزمون کاهش معناداری نشان داد(05/0p<). در میزان HDL در هیچ یک از گروه‌ها پس از 12 هفته تغییر معناداری ایجاد نشد. در هر سه گروه تمرین هوازی، محدودیت کالری و ترکیبی نسبت به پیش‌آزمون کاهش معناداری در میزان سطوح LDL (به ترتیب 41%/2-، 54%/1-، 27%/2-)، گلوکز ناشتا (به ترتیب %99/1-، %65/5-، %99/6-)، شاخص مقاومت به انسولین (به ترتیب %32/11-، 38%/23-، 96%/30-)، و استئاتوز کبدی (به ترتیب %50/14-، %22/6-، %90/5-)، مشاهده شد (05/0p<). 
 نتیجه گیری: در مجموع با توجه به بهبود بهبود سطوح LDL، گلوکز، شاخص مقاومت انسولین و استئاتوز کبدی در هر سه گروه پژوهش حاضر، می‌توان نتیجه گرفت که 12 هفته پروتکل تعادل منفی انرژی، روندی موثر در بهبود عوامل مرتبط با بیماری کبد چرب غیر الکلی در زنان یائسه به شمار می‌رود. با این وجود، تمرین هوازی همراه با محدودیت کالری می‌تواند به تغییرات موثرتری در بهبود ترکیب بدن،  نیمرخ لیپیدی و کنترل متابولیکی منجر شود و تمرینات هوازی در حفظ سطح استروژن و بهبود استئاتوز کبدی موثرتر است. لذا با توجه به کاهش سطوح استروژن در نتیجه‌ی تعادل منفی ناشی از محدودیت کالری، همچنین تاثیر توامان فعالیت ورزشی و محدودیت کالری بر بهبود عوامل خطرساز این بیماری، توصیه می‌شود از ترکیب تمرینات هوازی در کنار محدودیت کالری در روند درمان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Aerobic Training and Calorie Restriction on Lipid profile, Liver Steatosis and Hormonal Changes in Postmenopausal Women with Non-Alcoholic Fatty-Liver Disease (NAFLD)

نویسندگان [English]

  • Elham Akbarzadeh 1
  • Hamid Mohebbi 2
  • Afshin Shafaghi 3
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Department of Internal Medicine, School of Medicine, GI Cancer Screening and Prevention Research Center, Razi Hospital, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: Estrogen deficiency during menopause is one of the causes of fatty liver and metabolic syndrome and its progression in postmenopausal women. Due to the importance of estrogen reduction during menopause and its relationship with non-alcoholic fatty liver disease, as well as the effect of exercise and calorie restriction on improving the risk factors for this disease, in this study the effect of aerobic training and calorie restriction on lipid profile, liver steatosis and hormonal changes in Postmenopausal Women with Non-Alcoholic Fatty-Liver Disease (NAFLD) was evaluated.
Methodology: Twenty-four women with type 1 non-alcoholic fatty volunteered to participate in this study. The Subjects were randomly divided into 3 groups: aerobic training, calorie restriction and calorie restriction with aerobic training. In the calorie restriction group, 25% of each subject’s daily energy requirement was reduced for 12 weeks. In the aerobic training group, 25% increase in energy expenditure through aerobic exercise was considered. Aerobic training was running on a treadmill based on MET=6 (65% to 80% of the subject’s heart rate reserve) 4 days a week for 12 weeks. Also in the combined group, 12.5% increase in energy expenditure through aerobic exercise and 12.5% calorie restriction through low calorie diet were considered. Plasma levels of estrogen, lipid profile, fasting insulin and glucose 48 hours before and after the training period were measured. Liver fat was measured using abdominal elastography.
Results: After 12 weeks, plasma estrogen and serum insulin levels in the calorie restriction group (-7.91-%, -19.23%, respectively) and combined (-7.03%, -25.65%, respectively) decreased significantly compared to the pretest (p<0.05), But no significant change was observed in the aerobic training group. Only in the combined group, the levels of cholesterol (-7.94%) and triglycerides (-9.58 %) showed a significant decrease compared to the pretest (p<0.05). There was no significant change in HDL levels in any of the groups after 12 weeks. All three groups, aerobic exercise, calorie restriction and combination compared to the pre-test, significantly reduced the LDL levels (-2.41%, -1.54%, -2.27%, respectively), fasting glucose (-1.99%, -5.65, -6.99%, respectively), insulin resistance index (-11.32%, -23.38%, -30.96%, respectively), and hepatic steatosis (-14.50%, -6.22%, -5.90%, respectively) (p <0.05).
Conclusion: In general, considering the improvement of LDL, fasting glucose, insulin resistance index and liver steatosis in all three groups in the present study, it can be concluded that 12 weeks of negative energy balance protocol is an effective process in improving the factors associated with non-alcoholic fatty liver disease in postmenopausal women. However, aerobic exercise combined with calorie restriction can lead to more effective changes in improving body composition, lipid profile, and metabolic control, and aerobic exercise is more effective in maintaining estrogen levels and improving hepatic steatosis. Therefore, according to the background of research and the importance of estrogen reduction during menopause and its relationship with non-alcoholic fatty liver disease and due to the decrease in estrogen levels as a result of negative balance due to calorie restriction, to improve the risk factors for this disease, it is recommended to use a combination of aerobic exercise along with calorie restriction in the treatment process.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic Training
  • Calorie Restriction
  • Insulin Resistance
  • NAFLD
  • Postmenopausal Women
##Hadizadeh F, Faghihimani E, Adibi P. 2017. Nonalcoholic fatty liver disease: Diagnostic biomarkers. World J Gastrointest Pathophysiol. 8:11-26. ##Arab J, Arrese M, Trauner M. 2018. Recent Insights into the Pathogenesis of Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Annu Rev Pathol. 24:321-350. ##Sayiner M, Koenig A, Henry L, Younossi ZM. 2016. Epidemiology of Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Nonalcoholic Steatohepatitis in the United States and the Rest of the World. Clin Liver Dis. 20:205-214##. Moghaddasifar I, Lankarani KB, Moosazadeh M, Afshari M, Ghaemi A, Aliramezany M, et al. 2016. Prevalence of Non-alcoholic Fatty Liver Disease and Its Related Factors in Iran. Int J Organ Transplant Med. 7:149-160. ##Pacifico L, Nobili V, Anania C, Verdecchia P, Chiesa C. 2011. Pedi­atric nonalcoholic fatty liver disease, metabolic syndrome and car diovascular risk. World J Gastroenterol. 17:3082–3091. ##
Ford ES, Giles WH, Dietz WH. 2002. Prevalence of the metabolic syndrome among US adults: findings from the third National Health and Nutrition Examination Survey. JAMA. 287:356-359. ## Lonardo A, Carani C, Carulli N, Loria P. 2006. ‘Endocrine NAFLD’ a hormonocentric perspective of nonalcoholic fatty liver disease pathogenesis, J of Hepatology. 44:1196–1207. ##Suzuki A, Abdelmalek MF. 2009. Nonalcoholic fatty liver disease in women. Womens Health (Lond). 5:191-203. ##Lavoie JM, Pighon A. 2012. NAFLD, Estrogens, and Physical Exercise: The Animal Model. J Nutr Metab. 914-938. ##Picard F, Deshaies Y, Lalonde J, Samson P, Labrie C, Belanger A, et al. 2000.  Effects of the estrogen antagonist EM-652.HCl on energy balance and lipid metabolism in ovariectomized rats. Int J Obes Relat Metab Disord. 24:830-840. ## Rogers NH, Perfield JW, 2nd, Strissel KJ, Obin MS, Greenberg AS. 2009. Reduced energy expenditure and increased inflammation are early events in the development of ovariectomy-induced obesity. Endocrinology. 150:2161-2168. ## Cooke PS, Naaz A. 2004. Role of estrogens in adipocyte development and function. Exp Biol Med (Maywood). 229:1127-1135. ##Malavazos AE, Gobbo G, Zelaschi RF, Cereda E. 2010. Lifestyle intervention and fatty liver disease: the importance of both disrupting inflammation and reducing visceral fat. Hepatology. 51:1091-1092. ##Barsalani R, Chapados NA, Lavoie JM. 2010. Hepatic VLDL-TG production and MTP gene expression are decreased in ovariectomized rats: effects of exercise training. Horm Metab Res. 42:860-867. ##Horton JD, Goldstein JL, Brown MS. 2002. SREBPs: activators of the complete program of cholesterol and fatty acid synthesis in the liver. J Clin Invest. 109:1125-1131. ## Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL, LaCroix AZ, Kooperberg C, Stefanick ML, et al. 2002. Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results From the Women's Health Initiative randomized controlled trial. JAMA. 288:321-333. ##Zelber-Sagi S, Lotan R, Shlomai A, et al. 2012. Predictors for incidence and remission of NAFLD in the general population during a seven-year prospective follow-up. J Hepatol. 56:1145–1151. ##DiStefano J. 2020. NAFLD and NASH in Postmenopausal Women: Implications for Diagnosis and Treatment. Endocrinology. 161:134-154. ##Ballestri S, Nascimbeni F, Baldelli E, Marrazzo A, Romagnoli D, Lonardo A. 2017. NAFLD as a Sexual Dimorphic Disease: Role of Gender and Reproductive Status in the Development and Progression of Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Inherent Cardiovascular Risk. Adv Ther. 34:1291-1326. ## Lee S, Dedlin AR, Kim Y, Libman l, Rivera-Vega M, et al. 2013. Aerobic exercise but not resistance exercise reduces intrahepatic lipid content and visceral fat and improves insulin sensitivity in obese adolescent girls: a randomized controlled trial. Am J Physiol Endocrinol Metab. 305:1222-1229. ##Colberg SR, Albright AL, Blissmer BJ, Braun B, Chasan-Taber L, Fernhall B, et al. 2010. Exercise and type 2 diabetes: American College of Sports Medicine and the American Diabetes Association: joint position statement. Med Sci Sport Exe. 33:147-167##Rabol R, Petersen KF, Dufour S, Flannery C, Shulman GI. 2011. Reversal of muscle insulin resistance with exercise reduces postprandial hepatic de novo lipogenesis in insulin resistant individuals. Proc Natl Acad Sci USA.108:13705–13709. ## Takahashi H, Kotani K, Tanaka K, Egucih Y, Anzai K. 2018. Therapeutic Approaches to Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Exercise Intervention and Related Mechanisms. Front Endocrinol (Lausanne). 9:588. ## Cho J, Lee I, Kim D, Koh Y, Kong J, Lee S, et al. 2014. Effect of aerobic exercise training on non-alcoholic fatty liver disease induced by a high fat diet in C57BL/6 mice. J Exerc Nutrition Biochem. 18:339-346. ##Rezende RE, Duarte SM, Stefano JT, et al. 2016. Randomized clinical trial: benefits of aerobic physical activity for 24 weeks in postmenopausal women with nonalcoholic fatty liver disease. Menopause. 23:876–883. ##Guo R, Liong EC, So KF, Fung ML, Tipoe GL. 2015. Beneficial mechanisms of aerobic exercise on hepatic lipid metabolism in non-alcoholic fatty liver disease. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 14:139-144. ## Yu H, Jia W, Guo Z. 2014. Reducing Liver Fat by Low Carbohydrate Caloric Restriction Targets Hepatic Glucose Production in Non-Diabetic Obese Adults with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. J Clin Med. 3:1050-1063. ##Kantartzis K, Thamer C, Peter A, et al. 2009. High cardiorespiratory fitness is an independent predictor of the reduction in liver fat during a lifestyle intervention in non-alcoholic fatty liver disease. Gut. 58:1281-1288. ##Wong VW, Chan RS, Wong GL, et al. 2013. Community-based lifestyle modification programme for non-alcoholic fatty liver disease: a randomized controlled trial. J Hepatol. 59:536-542. ##Ueno T, Sugawara H, Sujaku K, Hashimato O, Tsuji R, Tamaki S, et al. 1997. Therapeutic effects of restricted diet and exercise in obese patients with fatty liver. J Hepatol. 27:103-107. ##Hickman IJ, Jonsson JR, Prins JB, Ash S, Purdie DM, Clouston AD, et al. 2004. Modest weight loss and physical activity in overweight patients with chronic liver disease results in sustained improvements in alanine aminotransferase, fasting insulin, and quality of life. Gut. 53:413-419. ##Akyüz F, Demir K, Ozdil S, Aksoy N, Poturoğlu S, Ibrişim D, et al. 2007. The effects of rosiglitazone, metformin, and diet with exercise in nonalcoholic fatty liver disease. Dig Dis Sci. 52:2359-2367. ##Ferolla SM, Silva LC, Ferrari Mde L, da Cunha AS, Martins Fdos S, Couto CA, et al. 2015. Dietary approach in the treatment of nonalcoholic fatty liver disease. World J Hepatol. 7:2522-2534. ##Chalasani N, Younossi Z, Lavine JE, Diehl AM, Brunt EM, Cusi K, Charlton M, Sanyal AJ. 2012. The diagnosis and management of nonalcoholic fatty liver disease: practice Guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases, American College of Gastroenterology, and the American Gastroenterological Association Hepatology. 55:2005-2023. ##National Research Council (US) Committee on Diet and Health. 1989. Calories: Total Macronutrient Intake, Energy Expenditure, and Net Energy Stores. ##Keytel LR, Goedecke JH, Noakes TD, Hiiloskorpi H, Laukkanen R, van der Merwe L, Lambert EV. 2005. Prediction of energy expenditure from heart rate monitoring during submaximal exercise. J Sports Sci. 23:289-297. ##Jackson, AS, Pollock ML, Ward A. Generalized equations for predicting body density of women. 1980. Med Sci Sports Exerc. 12:175-181. ##Matthews DR, Hosker JP, Rudenski AS, Naylor BA, Treacher DF, Turner RC. 1985. Homeostasis model assessment: insulin resistance and beta-cell function from fasting plasma glucose and insulin concentrations in man. Diabetologia. 28:412–419. ##Monninkhof EM, Velthuis MJ, Peeters PHM, Twisk JWR, Schuit AJ. 2009. Effect of exercise on postmenopausal sex hormone levels and role of body fat: A randomized controlled trial. Journal of clinical oncology. 27: 4492-4499. ##Campbell KL, Foster-Schubert KE, Alfano CM, Wang CC, Wang CY, Duggan CR, et al. 2012. Reduced-calorie dietary weight loss, exercise, and sex hormones in postmenopausal women: randomized controlled trial. J Clin Oncol. 30:2314–2326. ## McTiernan A, Tworoger SS, Ulrich CM, Yasui Y, Irwin ML, Rajan KB, et al. 2004. Effect of exercise on serum estrogens in postmenopausal women: a 12- month randomized clinical trial. Cancer Res. 64:2923–2928. ##Wegge JK, Roberts CK, Ngo TH, Barnard RJ. 2004. Effect of diet and exercise intervention on inflammatory and adhesion molecules in postmenopausal women on hormone replacement therapy and at risk for coronary artery disease. Metabolism: clinical and experimental. 53:377-381. ##Yassine HN, Marchetti CM, Krishnan RK, Vrobel TR, Gonzalez F, Kirwan JP. 2009. Effects of exercise and caloric restriction on insulin resistance and cardiometabolic risk factors in older obese adults—a randomized clinical trial. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. 64:90-95. ##Saremi A, Asghari M, Ghorbani A. 2010. Effects of aerobic training on serum omentin-1 and cardiometabolic risk factors in overweight and obese men. Journal of sports sciences. 28:993-998. ##Park DH, Ransone JW. 2003. Effects of submaximal exercise on high-density lipoprotein-cholesterol subfractions. Int J Sports Med. 24:245–251. ##George AS, Bauman A, Johnston A, Farrell G, Chey T, George J. 2009. Independent effects of physical activity in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Hepatology. 50:68-76. ##Fletcher B, Berra K, Ades P, Braun LT, Burke LE, Durstine JL, et al. 2005. Managing abnormal blood lipids: a collaborative approach. Circulation. 112:3184-3209. ##Latour M, Shinoda M, Lavoie J. 2001. Metaboliceffects of physical training in ovariectomized and hyperestrogenic rats. Journal of Applied Physiology. 90:235-241.Hansen P, McCarthy T, Pasia E, Spina R.J, Gulve E. 1996. Effects of ovariectomy and exercise training on muscle GLUT-4 content and glucose metabolism in rats. Journal of Applied Physiology. 80:1605-1611. ##Saengsirisuwan V, Pongseeda S et al. 2009. Modulation of insulin resistance in ovariectomized rats by endurance exercise training and estrogen replacement. Metabolism. 58:38-47. ##Choi B, Jang J, Park S. 2005. Estrogen and exercise may enhance β-cell function and mass via insulin receptor substrate 2 induction in ovariectomized diabetic rats. Endocrinology. 146:4786-4794. ##Conlon BA, Beasley JM, Aebersold K, Jhangiani SS, Wylie-Rosett J. 2013. Nutritional management of insulin resistance in nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). Nutrients. 5:4093-4114. ##Asrih M, Jornayvaz FR. 2014. Diets and nonalcoholic fatty liver disease: the good and the bad. Clin Nutr. 33:186-190. ## Nath P, Panigrahi MK, Sahu MK, Narayan J, Sahoo RK, Patra AA, et al. 2020. Effect of Exercise on NAFLD and Its Risk Factors: Comparison of Moderate versus Low Intensity Exercise. Journal of clinical and translational hepatology. 8:120-126. ##Bahrami A1, Saremi A. 2011. Effect of caloric restriction with or without aerobic training on body composition, blood lipid profile, insulin resistance, and inflammatory marker in middle-age obese /overweight men. Arak Medical University Journal (AMUJ). 14:11-19. ##Mason C, Schubert KE, Imayama I, Kong A, Xiao L, Bain C, et al. 2011. Dietary Weight Loss and Exercise Effects on Insulin Resistance in Postmenopausal Women. Am J Prev Med. 41:366-375. ##Softic S, Cohen DE, Kahn CR. 2016. Role of dietary fructose and hepatic de novo lipogenesis in fatty liver disease. Dig. Dis. Sci. 61:1282-1293. ##McPherson S, Hardy T, Henderson E, Burt AD, Day CP, Anstee QM. 2015. Evidence of NAFLD progression from steatosis to fibrosing-steatohepatitis using paired biopsies: implications for prognosis   and clinical management. J. Hepatol. 62:1148-1155. ##Okita M, Hayashi M, Sasagawa T, Takagi K, Suzuki K, Kinoyama S, et al. 2001. Effect of moderately energy-restricted diet on obese patients with fatty liver. Nutrition. 17: 542- 547. ##Grotti Clemente A. 2016. Waist circumference as a marker for screening nonalcoholic fatty liver disease. Rev Paul Pediatr. 34(1):47-55. ##Sullivan S, Kirk EP, Mittendorfer B, Patterson BW, Klein S. 2012. Randomized trial of exercise effect on intrahepatic triglyceride content and lipid kinetics in nonalcoholic fatty liver disease. Hepatology. 55:1738-1745. ##Khaoshbaten M, Gholami N, Sokhtehzari, S, Monazami A.H, Nejad, M.R. 2013. The effect of an aerobic exercise on serum level of liver enzymes and liver echogenicity in patients with non alcoholic fatty liver disease. Gastroenterol. Hepatol. Bed Bench. 6:112-116. ##Shamsoddini A, Sobhani V, Ghamar Chehreh M.E, Alavian S.M, Zaree A. 2015. Effect of Aerobic and Resistance Exercise Training on Liver Enzymes and Hepatic Fat in Iranian Men With Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Hepat. Mon. 15:314-334. ##Kistler K.D, Brunt E.M, Clark J.M, Diehl A.M, Sallis J.F, Schwimmer J.B. 2011. NASH CRN Research Group. Physical activity recommendations, exercise intensity, and histological severity of nonalcoholic fatty liver disease. Am. J. Gastroenterol. 106:460-468. ##Keating SE, Hackett DA, Parker HM, O’Connor HT, Gerofi JA, Sainsbury A, et al. 2015. Effect of aerobic exercise training dose on liver fat and visceral adiposity. J Hepatol. 63:174–182. ##Hashida R, Kawaguchi T, Bekki M, Omoto M, Matsuse H, Nago T, et al. 2017. Aerobic vs. resistance exercise in non-alcoholic fatty liver disease: A systematic review. J Hepatol. 66:142-152. ##Woo M, Lu A. 2015. Effects of aerobic exercise combined with controlled diet on the serum level of SREBP-1c and RBP4 in patients with non-alcoholic fatty liver disease. Chinese Journal of Rehabilitation Medicine. 30:132-137. ##