بررسی اثر ورزش با مهارت باز و مهارت بسته بر سطوح سرمی کاتپسین B، آیریزین، BDNF و DCX در کشتی‌گیران زن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

3 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استادیار فیزیولوژی ورزشی، کالج علوم انسانی و سلامت، دانشگاه چارلز داروین، داروین، استرالیا

10.22080/jaep.2021.20219.1995

چکیده

سابقه و هدف: ورزش با مهارت باز و مهارت بسته اثرات متفاوتی بر شناخت و حافظه در انسان دارند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر یک جلسه تمرین مقاومتی و یک جلسه تمرین کشتی بر سطوح سرمی کاتپسین B، آیریزین، BDNF و DCX در کشتی­گیران زن بود.
مواد و روشها: در این مطالعۀ نیمه­تجربی، 11 کشتی­گیر زن (سن: 89/2±18/21 سال، وزن: 41/8±18/62 کیلوگرم، قد: 97/3±00/167 سانتی­متر) به­طور داوطلبانه شرکت کردند. جلسات تمرینی کشتی و تمرین مقاومتی هر کدام یک ساعت به­طول انجامیدند. بین دو جلسه تمرینی یک هفته فاصله بود. پنج دقیقه پیش و پس از جلسات تمرینی، نمونه­گیری خونی انجام شد. برای اندازه­گیری سطوح سرمی کاتپسین B، آیریزین، BDNF و DCX از روش الایزا استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از آزمون­های t همبسته و تحلیل کوواریانس در سطح معنی­داری 05/0>p استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که به­طور معناداری غلظت­های سرمی BDNF، DCX و کاتپسین B پس از هر دو جلسه تمرینی افزایش یافته است (05/0>p). همچنین، نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که سطوح سرمی BDNF و DCX پس از جلسه تمرینی کشتی به­طور معناداری بیشتر از جلسه تمرین مقاومتی افزایش یافت (05/0>p) و سطح سرمی کاتپسین B پس از جلسه تمرین مقاومتی به­طور معناداری بیشتر از جلسه تمرینی کشتی افزایش یافت (05/0>p). همچنین، پس از هر دو جلسه تمرینی سطوح سرمی آیریزین به­طور معناداری تغییر نکرد.  
نتیجه گیری: به­نظر می­رسد که ورزش با مهارت باز و بسته اثرات متفاوتی بر سطوح سرمی عوامل مرتبط با عملکرد شناختی، یادگیری و حافظه دارند. بنابراین، پیشنهاد می­شود که برای بهبود این عملکردها از ورزش با مهارت باز در کنار تمرین مقاومتی استفاده شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of open and closed-skill exercises on serum levels of Cathepsin B, Irisin, BDNF and Doublecortin in female wrestlers

نویسندگان [English]

  • Samira Azhideh 1
  • Vahid Valipour- Dehnou 2
  • Sara Hasanzadeh sartiuki 1
  • Mahdieh Molanouri -Shamsi 3
  • Daniel Gahreman 4
1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Lorestan University, Khoramabad, Iran
2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Lorestan University, Khoramabad, Iran
3 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 College of Health and Human Sciences, Charles Darwin University, Darwin, Australia
چکیده [English]

Background and Purpose: Open and closed-skill exercises have different effects on cognition and memory in humans. The purpose of the present study was to investigate the effect of a resistance training session and a wrestling training session on serum levels of Cathepsin B, Irisin, BDNF and Doublecortin in female wrestlers.
Methodology: In this quasi-experimental study, 11 female wrestlers (age: 21.18±2.89 years, weight: 62.18±8.41 kg, height: 167.00±3.97 cm) voluntarily participated. The wrestling training and resistance training sessions each lasted for 1 hour. There was a week between two training sessions. Blood samples were taken 5 min before and after both exercise sessions. ELISA kits were used to measure serum levels of Cathepsin B, Irisin, BDNF and Doublecortin. Data were analyzed using paired samples t-test and ANCOVA and level of significant was set at p<0.05.
Results: The results showed that serum concentrations of BDNF, DCX and Cathepsin B increased significantly after both training sessions (p<0.05). Also, the results of covariance test showed that serum levels of BDNF and DCX after wrestling training session increased significantly more than resistance training session (p<0.05) and serum Cathepsin B level significantly increased after resistance training session more than the wrestling training session (p<0.05). Also, after both training sessions, serum levels of Irisin did not change significantly.
Conclusion: It seems that open and closed-skill exercises have different effects on serum levels of factors related to cognitive function, learning and memory. Therefore, it is recommended to use open-skill exercise along with resistance training to improve these functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myokine
  • Neurotrophin
  • Resistance Training
  • wrestling