اثر دوره تمرین هوازی هم‌حجم تک و دو جلسه‌ای در روز بر سیستم عصبی اتونوم قلبی در مردان جوان غیر ورزشکار: تحلیل خطی و غیرخطی تغییرپذیری ضربان قلب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22080/jaep.2021.20070.1988

چکیده

سابقه و هدف: اجرای مطلق تمرین هوازی در مطالعات صورت گرفته بدون در نظرگیری ریتم­ شبانه­روزی ضربان قلب با پاسخ­های متفاوت و غیرقابل مقایسه­ای در تغییرپذیری ضربان قلب همراه بوده است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر تمرین هوازی هم‌حجم تک و دو جلسه‌ای در زمان­های مختلف روز بر سیستم عصبی اتونوم قلبی در مردان جوان غیر ورزشکار بود.
مواد و روشها: 48 مرد جوان غیرورزشکار در گروه­های پژوهش (کنترل=12 نفر، تمرین هوازی تک­جلسه­ای صبح= 12 نفر، تمرین هوازی تک­جلسه­ای بعد از ظهر= 12 نفر و تمرین هوازی دوجلسه­ای صبح و بعد از ظهر= 12 نفر) تقسیم شدند. گروه­های تمرین تک­جلسه­ای فعالیت 60 دقیقه­ای و گروه تمرین دو جلسه­ای در روز، فعالیت دو نوبتی 30 دقیقه­ای در روز با شدت 60 درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه به مدت سه هفته با روزهای متوالی اجرا کردند. شاخص­های تغییرپذیری ضربان قلب (SDNN، rMSSD، LF، HF، LF/HF، SD1، SD2 و SD1/SD2) با استفاده از هولتر مانیتور قلبی اندازه­گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری از تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.
یافته‌ها: تمرین هوازی بر تمامی شاخص­های تغییرپذیری ضربان قلب تأثیر معنی­داری دارد (01/0=p). تمرین صبح بر شاخص­های SDNN، rMSSD، SD1، SD2 اثر افزایشی و بر شاخص LF اثر کاهشی و تمرین بعد از ظهر بر شاخص­های­ HF اثر افزایشی و LF/HF اثر کاهشی و تمرین صبح و بعد از ظهر بر شاخص  SD2/SD1اثر کاهشی، بارزتری نسبت به دو گروه دیگر دارند (01/0=p).
نتیجه گیری: احتمال می­رود برنامه­ی تمرین هوازی تک­جلسه­ ای در نوبت صبح بر عملکرد سیستم اتونوم قلبی تأثیر بهتری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Daily and Twice-Daily Aerobic Exercise Courses with the Same Volume on Cardiac Autonomic Nervous System in Young Non-Athlete Men: Linear and Non-Linear Analysis of Heart Rate Variability

نویسندگان [English]

  • Lotfali Bolboli 1
  • Asgar Iranpour 2
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Education Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: Without considering the circadian rhythm of heart rate, previous studies found controversial and incomparable responses of heart rate variability to aerobic exercises. The present study intended to investigate the effect of different aerobic exercise courses with the same volume, which were performed daily or twice-daily at different times of the day, on the autonomic cardiac nervous systems of young, non-athlete men.
Methodology: 48 young, non-athlete men were randomly divided into 4 groups, each group included 12 participants. The first group performed a 60-minute session of aerobic exercise in the morning, while the second one had the same course in the afternoon. Also, the third group had two sessions of aerobic exercise with a 30-minute duration in the morning and afternoon. The fourth one was the control group, having no intervention. The exercise courses were performed daily for 3 consecutive weeks, with the intensity of 60% of the maximum heart rate. The heart rate variability parameters, including the SDNN, rMSSD, LF, HF, LF/HF, SD1, SD2, and SD2/SD1, were assessed using a Holter monitor. The multivariate analysis of variance and the Bonferroni post hoc test were used for data analysis.
Results: Aerobic exercises had significant effects on all the heart rate variability parameters (p = 0.01). The daily morning course could increase the SDNN, rMSSD, SD1, and SD2 while decreasing the LF. The daily afternoon course led to an increased HF and decreased LF/HF. Also, the twice-daily course led to a more prominent decreasing effect on the SD2/SD1 compared to the other exercise groups (p = 0.01).
Conclusion: It was highly probable that the daily morning exercise course had better effects on the cardiac autonomic system function.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic Exercise
  • cardiac autonomic system
  • heart rate variability