اثر تمرینات آموزشی والیبال بر ترکیب بدن، عوامل منتخب آمادگی جسمانی و همبستگی میان آن‌ها در نوجوانان مبتدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی واحد آمل

2 استادیار دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی

چکیده

چکیده
هدف از این تحقیق، بررسی اثرات سه ماه تمرینات آموزشی والیبال بر تغییرات ترکیب بدن و عوامل منتخب آمادگی جسمانی و همبستگی میان آن‌ها در نوجوانان مبتدی بود. جامعه و نمونة آماری تحقیق حاضر تمام والیبالیست‌های مبتدی کانون استعدادیابی والیبال دانشگاه شمال بودند (28 = n). برنامة آموزشی والیبال به مدّت سه ماه (سه روز غیر متوالی در هفته و هر جلسه
2ـ 5/1 ساعت) انجام شد. متغیّرهای مورد اندازه‌گیری شامل قد، وزن، شاخص تودة بدنی (BMI)، محیط‌ قسمت‌های مختلف بدن، عوامل ترکیب بدنی، آزمون‌های توان بی‌هوازی، آزمون‌های چابکی و آزمون پویای استقامت عضلانی ناحیة مرکزی بدن بودند. هر کدام از متغیّرها قبل از شروع و پس از اتمام دورة تمرینی ارزیابی شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل‌های آماری (با استفاده از آزمون T همبسته، در سطح (‌05/0=‌α) و آزمون همبستگی پیرسون) حاکی از آن است که افزایش غیر معنی‌داری در وزن بدن و BMI؛ کاهش معنی‌دار در چربی زیر‌جلدی ناحیه‌های سه سر بازو، ران، تحت کتف، شکم و سینه، %BF و FM؛ افزایش معنی‌داری در FFM، محیط‌های بازو، ساعد، ران، ساق پا، شکم و سینه؛ کاهش غیر معنی‌دار در چربی زیر جلدی ناحیة ساق پا مشاهده گردید. همچنین در پرش عمودی، پرش طول جفت، رکوردهای خط زدن از پهلو و پرش از روی خط افزایش معنی‌دار؛ در چابکی 9×4 متر کاهش معنی‌دار و در دراز و نشست، افزایش غیر معنی‌داری دیده شد. بین هر کدام از عوامل ترکیب بدنی، طول اندام تحتانی، قد، وزن، BMI، %BF، FM و FFM و هر یک از آزمون‌های منتخب آمادگی جسمانی مذکور هیچ‌گونه همبستگی معنی‌داری چه قبل از شروع تمرینات و چه پس از اتمام آن مشاهده نگردید. با وجود این احتمالاً یکی از دلایل عمده پیشرفت در عوامل آمادگی جسمانی می‌تواند تغییرات مشاهده شده در ترکیب بدن در اثر تمرینات منظّم ورزشی باشد.

کلیدواژه‌ها