ااثر تمرین هوازی- مقاومتی بر غلظت سرمی رتینول متصل به پروتئین4، چاقی شکمی و شاخص های متابولیکی در زنان یائسه مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 پزشک متخصص داخلی، ماهشهر، ایران

چکیده

سابقه و هدف: افزایش سن و تغییرات هورمونی در هنگام یائسگی باعث تغییر عملکرد در برخی سیستم های فیزیولوژیکی بدن می گردد و به طور منحصر به فردی زنان را در معرض بیماری کبد چرب غیر الکلی (NAFLD) قرار می دهد. هدف از این مطالعه بررسی اثر تمرین هوازی- مقاومتی بر غلظت سرمی رتینول متصل به پروتئین۴، چاقی شکمی و شاخص های متابولیکی در زنان یائسه مبتلا به کبد چرب غیر الکلی بود. مواد و روشها: ۲۴ زن یائسه غیر فعال مبتلا به کبد چرب با دامنه سنی ۵۰-۶۸ سال، به صورت تصادفی در دو گروه تمرین و کنترل تقسیم شدند. تمرینات هوازی (با شدت ۵۰ تا ۷۵ درصد ضربان قلب بیشینه) و مقاومتی (با شدت ۵۰ تا ۷۵ درصد یک تکرار بیشینه) ۳ جلسه در هفته، به مدت ۱۰ هفته انجام شد. چربی کبد با سونوگرافی، مقدار RBP4 با روش الایزا، شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR)، شاخص های آنتروپومتریک، پروفایل لیپیدی و آنزیم های کبدی اندازه گیری شدند. داده ها با آزمون کواریانس، t همبسته و ویلکاکسون، همچنین آزمون پیرسون و اسپیرمن تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد تمرین هوازی مقاومتی باعث کاهش معنادار سطح RBP4، شاخص مقاومت به انسولین، گلوکز ناشتا، شاخص های آنتروپومتریک، آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST)، تری گلیسرید (TG)، LDL و کبد چرب در گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل شد (p <0.05). همچنین RBP4 ارتباط معناداری با کبد چرب، تری گلیسرید، چاقی شکم و وزن بدن داشت (p <0.05). تغییرات آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)، انسولین ناشتا و HDL معنادار نبود (P>0.05). نتیجه گیری: تمرین هوازی- مقاومتی می تواند در زنان یائسه سطح RBP4 و مقاومت به انسولین را کاهش دهد و با کاهش چاقی شکمی و پروفایل لیپیدی در بهبود کبد چرب غیر الکلی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Aerobic-Resistance Exercise on Serum Level of Retinol-Bonded Protein 4, Abdominal Obesity, and Metabolic Markers in Postmenopausal Women with Non-Alcoholic Fatty Liver

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Norouzpour 1
  • Mohammad Marandi 2
  • Mohsen Ghanbarzadeh 3
  • Abbasali ZareMaivan 4
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
4 Internal Medicine Specialist (Internist) MD, Mahshahr, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: Aging and postmenopausal hormonal changes cause changes in the function of certain physiological systems of the body, and expose women to the risk of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) in a unique manner. The present study was conducted to investigate the effect of aerobic-resistance exercise on serum concentration of retinol-bonded protein 4 (RBP4), abdominal obesity, and metabolic markers in postmenopausal women with non-alcoholic fatty liver.
Methodology: Twenty-four 50-68 year-old sedentary postmenopausal women with fatty liver were randomly divided into exercise and control groups. Aerobic (at intensity of 50% to 75% of maximum heart rate) and resistance (at intensity of 50% to 75% of a maximum repetition) exercises were carried out over three sessions per week for ten weeks. The following indices were measured: liver fat by ultrasound, RBP4 by ELISA method, insulin resistance index (HOMA-IR), anthropometric indices, lipid profile, and liver enzymes. The data were analyzed using ANCOVA, paired t, Wilcoxon, Pearson and Spearman tests.
Results: Aerobic-resistance exercise significantly reduced RBP4 level, insulin resistance index, fasting blood glucose, Anthropometric characteristics, aspartate aminotransferase (AST), triglyceride (TG), LDL, and fatty liver in the exercise group compared to those in the control group (p < 0.05). Moreover, RBP4 had significant relationships with fatty liver, triglyceride, abdominal obesity, and body weight (p < 0.05). No significant change was observed in alanine aminotransferase (ALT), fasting insulin, and HDL (P>0.05).
Conclusion: Aerobic-resistance exercise can reduce RBP4 level and insulin resistance, and improve NAFLD in postmenopausal women by reducing abdominal obesity and lipid profile.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-alcoholic fatty liver
  • Aerobic-Resistance Exercise
  • Insulin Resistance
  • RBP4
  • Lipid Profile