پاسخ برخی هپاتوکین ها و مقاومت انسولینی به یک دوره تمرینات اینتروال شدید در زنان مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

سابقه و هدف: هپاتوکین­های کبدی یکی از عوامل دخالت کننده در بیماری کبد چرب غیر الکلی می­باشد. یکی از روش­های درمانی موثر در این بیماری، تمرینات ورزشی می­باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی پاسخ برخی عوامل هپاتوکینی به یک دوره تمرینات تناوبی شدید در زنان مبتلا به کبد چرب غیرالکلی می­باشد. مواد و روشها: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی بوده که جامعه مورد مطالعه آن زنان مبتلا به کبد چرب غیر الکلی بود که 25 نفر از آن­ها به روش نمونه گیری تصادفی در دو گروه، تمرین یا کنترل تقسیم شدند. پروتکل تمرین تناوبی شدید به مدت 8 هفته و چهار جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 60 دقیقه اجرا شد. نمونه­ های خونی در شرایط پیش و پس آزمون به مقدار 5 سی سی از ورید بازویی گرفته شد. مقادیر کموتاکسین 2 حاصل از  لکوسیت (LECT2)، فاکتور رشد وابسته به آنژیوپوئیتین (AGF) ، گلوبولین متصل به هورمون جنسی (SHBG) و انسولین اندازه گیری شد. برای بررسی تغییرات درون گروهی پیش‌آزمون با پس‌آزمون متغیرهای وابسته از آزمون تی وابسته، برای تعیین تفاوت معنادار بین گروه‌­ها از آزمون تی مستقل استفاده شد. یافته‌ها: مطالعه حاضر نشان داد که بعد از هشت هفته تمرینات اینتروال شدید LECT2 و AGF در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل و پیش آزمون کاهش معنادار و SHBG  افزایش معناداری داشت (05/0>p). همچنین مقاومت انسولینی، درصد چربی بدن، شاخص توده بدن و نسبت دور کمر به لگن در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری داشت (05/0>p). نتیجه گیری: به نظر می‌رسد تمرینات اینتروال شدید در زنان مبتلا به کبد چرب غیر الکلی به عنوان یک راهکار غیر دارویی برای بهبود مقاومت انسولینی و بهبود هپاتوکینهای مرتبط با  کبد چرب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Response of Some Hepatokines and Insulin Resistance to High Intensity Interval Training In Women with Non-Alcoholic Fatty Liver

نویسندگان [English]

  • Bahloul Ghorbanian 1
  • Yousef Saberi 2
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: Liver hepatokines are one of the contributing factors in non-alcoholic fatty liver disease. One of the most effective treatments for this condition is exercise. Therefore, the aim of this study was to investigate the response of some liver hepatokines to a period of high intensity interval training in women with fatty liver.
Methodology: twenty Five women with non-alcoholic fatty liverwere randomly divided into two groups: exercise or control. The high intensity interval training protocol was performed for 8 weeks and four sessions per week for 60 minutes each session. Blood samples were taken from the arm vein to 5 cc pre- and post-test conditions. Plasma levels of Leukocyte-derived chemotaxin 2 (LECT2), angiopoietin-dependent growth factor (AGF), sex hormone-binding globulin (SHBG), and insulin were measured. Independent paired T-test was used to determine the intra-group changes of pre-test with post-test of dependent variables, and independent t-test was used to determine the significant difference between the groups.
Results: The present study showed that after eight weeks of intense interval training LECT2 and AGF in the training group compared to the control had a significant decrease and SHBG significantly increased (p <0.05). Also, insulin resistance, body fat percentage, body mass index and waist to pelvic hip ratio have been significantly reduced in the exercise group compared to the control group (p <0.05).
Conclusion: High intensity interval training in women seems to be a non-pharmacological solution to improve insulin resistance and improve fatty liver-related hepatokines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HIIT
  • SHBG
  • LECT2
  • AGF
  • Non-alcoholic fatty liver