تحریک همزمان سیگنالهای مرتبط با ظرفیت هوازی عضله و سنتز پروتئین متعاقب فعالیت راه رفتن با محدودیت جریان خون در مردان سالم تمرین نکرده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت

2 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت،

3 استادگروه فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده

سابقه و هدف: تمرین با محدودیت جریان خون (BFR) به سمت عضله فعال، به عنوان یک روش تمرینی جدید مورد توجه محققین قرار گرفته است. مطالعات پیشنهاد کرده اند که تمرین BFR در بهبود همزمان آمادگی قلبی عروقی و عضلانی موثر است. بر این اساس، برای درک بهتر مکانیسمهای درگیر در این سازگاریها، هدف این مطالعه بررسی تحریک همزمان سیگنالهای مرتبط با ظرفیت استقامتی عضله و سنتز پروتئین پس از فعالیت راه رفتن با محدودیت جریان خون بود.
مواد و روش­ها: پنج مرد سالم تمرین نکرده (سن: 02/1±4/33 سال؛ توده بدن: 69/4±64/79 کیلوگرم؛ قد: 02/9±4/173 سانتی متر؛ چربی بدن: 22/2±97/18 درصد) در دو وهله جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند: (1) راه‌رفتن با BFR با شدت 40% از توان هوازی بیشینه و (2) فعالیت در شرایط کاملا مشابه بدون BFR. نمونه‌های بایوپسی (عضله پهن جانبی) قبل و 3 ساعت پس از فعالیت و نمونه‌های خونی نیز قبل، بلافاصله بعد و 2 ساعت بعد از فعالیت از سیاهرگ آنته کوبیتال گرفته شد.
یافته­ها: محتوای پروتئین‌های (012/0 P=) PGC-1α و فسفوریلاسیون (017/0 P=) Akt سه ساعت پس از فعالیت با BFR به طور معنی‌داری از گروه فعالیت بدون BFR بالاتر بود. لاکتات خون و کورتیزول متعاقب فعالیت با و بدون BFR افزایش معنی‌دار نشان ندادند. IGF-1، بلافاصله بعد فعالیت با BFR در مقایسه با مقادیر اولیه افزایش معنادار داشت (001/0 P=). هورمون رشد نیز بلافاصله بعد از فعالیت با BFR در مقایسه با مقادیر قبل از فعالیت و در مقایسه با فعالیت بدون BFR افزایش معنادار نشان داد (046/0 P=).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سیگنالهای مرتبط با عملکرد هوازی و هایپرتروفی عضله به طور همزمان متعاقب راه رفتن با BFR فعال شده و احتمالا توجیهی برای بهبود عملکرد هوازی و هایپرتروفی مشاهده شده در چندین مطالعه تمرینی متعاقب تمرین هوازی با محدودیت جریان خون می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concomitant Stimulation of Aerobic Capacity and Protein Synthesis Related Signaling after Walking with Blood Flow Restriction in Untrained Healthy Male

نویسندگان [English]

  • Amir Barjaste 1
  • Bahman Mirzaei 2
  • Farhad Rahmani nia 3
1 Exercise Physiology Department, Faculty of Exercise Science, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Exercise Physiology Department, Faculty of Exercise Science, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Exercise Physiology Department, Faculty of Exercise Science, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: Training with blood flow restriction (BFR) to the active muscle has taken to consideration of researchers as a new training method. Studies have shown that BFR training is simultaneously effective in improving cardiovascular and muscle fitness components. Accordingly, to better understand the mechanisms involved in these adaptations, the purpose of this study was to investigate of concomitant stimulation of aerobic capacity and protein synthesis related signaling after walking with blood flow restriction.
Methodology: On two different occasions, five healthy untrained male subjects were asked to perform (i) a BFR walking exercise at an exercise intensity of 40 % of VO2max; and (ii) similar exercise bouts without BFR (Ctrl). For each condition, Baseline and 3-h post-exercise muscle biopsy (vastus lateralis) were sampled for protein expression analysis. Venous blood samples were also collected at baseline, immediately and 2-h post-exercise.
Results: PGC-1α protein expression (P= 0.012) and Akt phosphorylation (P= 0.017) were significantly higher at 3-h post-exercise with BFR in comparison to exercise without BFR (P< 0.05). Blood lactate and serum cortisol did not significantly change. IGF-1 concentration significantly increased (P=0.001) immediately following BFR exercise than baseline values and serum GH showed a significant increase (P=0.046) compared with Ctrl.
Conclusion: The results provided evidence that signaling related to aerobic capacity and hypertrophy concomitantly activated following walking exercise with BFR and likely are an explanation for improving aerobic performance and hypertrophy that observed after several previous BFR training studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mitochondrial biogenesis
  • KAATSU
  • protein synthesis
  • vascular occlusion