چاقی مرکزی و ارتباط آن با آمادگی قلبی تنفسی در اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه مازندران

نوع مقاله: فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

نویسنده

داشگاه مازندران ، بابلسر، ایران

10.22080/jaep.2019.13726.1730

چکیده

چاقی مرکزی و ارتباط آن با آمادگی قلبی تنفسی در اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه مازندران
چکیده
سابقه و هدف: چاقی، و به ویژه چربی احشایی بیش از حد، با تعدادی از مشکلات بهداشتی، از جمله افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی، دیابت نوع 2، برخی از انواع سرطان و مرگ زودرس مرتبط می باشد. هدف اصلی مطالعه حاضر پایش شاخص های ترکیب بدنی (BMI، محیط دور لگن، محیط دور کمر، دور گردن)، چاقی مرکزی (SBSI، BAI، WHR و WHtR) و شاخص های عملکردی (تعداد گام های طی شده در روز و Vo2max پروتکل های شاتل و گام شمار) در اعضای هیات علمی و کارمندان مرد و زنان دانشگاه مازندران بوده است.
مواد و روش ها:این مطالعه مقطعی به روش تصادفی روی 300 نفر از پرسنل دانشگاه مازندران انجام شد. برای برآورد Vo2max از ابزارهای عینی(گام شمار و شاتل)استفاده شد. بعلاوه، شاخصهای ترکیب بدنی وچاقی مرکزی اندازه گیری شدند.
یافته ها: نتیجه مطالعه حاضر حاکی از آن است تفاوت جنسیتی معنی داری در مقادیر شاخص های چاقی مرکزی WHR، BAI و WHtR بین گروه‌های اعضای هیات علمی و کارمند دانشگاه مازندران مشاهده شد. در مقابل، پایش وضعیت چاقی مرکزی این افراد از طریق شاخص شکل بدن بر پایه ی سطح (SBSI) حاکی از عدم تفاوت معنی دار آماری بین دو جنس و همینطور بین دو وضعیت کارمندی و هیات علمی می باشد.
استنتاج: بر اساس یافته های مطالعه حاضر چاقی مرکزی بین اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه متفاوت است و این تفاوت با جنسیت افراد مرتبط است، بگونه ای که علیرغم تعداد گام روزمره بالاتر در زنان، چاقی مرکزی بدست آمده از اکثر شاخص های سنتی در آنان بالاتر بوده است.
واژه های کلیدی: WHtR ، گام شمار،Vo2max، شکل بدن بر پایه سطح ، شاخص چاقی بدن

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Central obesity and its association with cardiovascular fitness of the faculty and staff of the University of Mazandaran

نویسنده [English]

  • zahra jahanian
University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Central obesity and its association with cardiovascular fitness of the faculty and staff of the University of Mazandaran
Abstract
Background: Obesity, and in particular excessive visceral fat, are associated with a number of health problems, including increased risk of cardiovascular disease, type 2 diabetes and early death. The main objective of the present study was to monitor the body composition (BMI, HC, WC, NC), central obesity (SBSI, BAI, WHR and WHtR) and functional indicators ( Shuttle and Pedometer) has been in faculty and staff of the male and female university of Mazandaran
Methodology: This study randomly assigned 300 personnel of Mazandaran University. The objective tools (pedometer and shuttle) were used to estimate Vo2max. In addition, central obesity indices of body composition were measured.
Results: The results of this study indicate that significant gender differences were observed in WHR, BAI and WHtR indices in the groups of faculty members and staff of Mazandaran University. On the other hand, observing the status of their central obesity by SBSI indicates that there is no statistically significant difference between the two sexes and between the status of the staff and the faculty.
Conclusion: Based on the findings of this study, central obesity is different between faculty members and university staff, and this difference is related to the gender of individuals, so that, despite the higher number of steps in women, central obesity derived from most of the traditional indicators in them Higher.

Key words: WHtR, Pedometer, Vo2max, Body-based body shape, Body Obesity Index

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: WHtR
  • Pedometer
  • VO2max
  • Body-based body shape
  • Body Obesity Index