اثر دو هفته تمرین تناوبی شدید بر G-CSF، گیرنده آن (g-csfR) و C-Kit در بافت قلب موشهای صحرایی نر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی-دانشکده تربیت بدنی-دانشگاه خوارزمی/تهران-ایران

2 دانشجو/دانشگاه خوارزمی

3 استاد/دانشگاه ایران

4 گروه فیزیولوژی دانشگاه ایران/استادیار

10.22080/jaep.2019.14312.1765

چکیده

سابقه : تمرین تناوبی شدید به عنوان یک روش تمرینی جدید از طریق مسیرهای مختلف می تواند موجب هایپرتروفی فیزیوژیک قلب می شود. از اینرو هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر دو هفته تمرین تناوبی شدید بر G-CSF، گیرنده آن(G-CSFR) و C-Kit در بافت قلب موشهای صحرایی نر بود. مواد و روش ها: بر این اساس 10 سر موش 8 هفته ای نر با نژاد ویستار(با میانگین وزنی 7/8+75/234 گرم) در دو گروه کنترل و تمرین تقسیم شدند. گروه تمرین دو هفته تمرین تناوبی شدید در چهار بخش انجام دادند. هر بخش شامل دو یا سه روز تمرین و هر روز دو جلسه بود. هر بخش تعداد یا شدت تناوب افزایش می یافت. پروتئین های G-CSF، G-CSFR و C-Kit با روش وسترن بلات در بافت قلب اندازه‌گیری شدند. نتایج: آزمون تی مستقل نشان داد که مقادیر G-CSF و C-Kit در گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری داشت. اما در مقادیر G-CSFR تفاوتی معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد(05/0P≥). نتیجه گیری: تمرینات ورزشی تناوبی شدید حتی در دوره کوتاه مدت با افزایش سطح G-CSF و C-Kit می تواند تشکیل میوسیت‌های جدید را تحریک کند و از این طریق مسیر هایپرتروفی فیزیولوژیک قلب را فعال کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of high intensity interval training on the levels of myocardial G-CSF , its receptor and C-kit proteins in male rats

نویسندگان [English]

 • hamid rajabi 1
 • reza ghanimati 2
 • farinaz nasirinejad 3
 • fatemeh ramezani 4
1 Professor/kharazmi University
2 kharazmi university/phd condidate
3 Professor/iran university
4 iran university/Assistant Professor
چکیده [English]

Background & Purpose: High intensity training as a new method tath can by different pathways cause physiological cardiac hpertrophy. Therefore, the aim of this study was to determine the effect of two weeks of high intensity training on G-CSF, its receptor (CD114) and C-kit proteins in the myocardial of male rats. Methodology: 10 male Wistar rats (weight 23.75 ± 8.7 gr) were divided into two groups of control and training. The training group performed two weeks of high intensity training in four parts. Each part included two or three days and Every day there were two training sessions. Increased in each part repetition or intensity. G-CSF, G-CSFR and C-Kit proteins were measured by western blot method. Results: Independent t-test showed that there was a significant increase in G-CSF and C-Kit in the training group (P≥0.05). But, not signficant difference in G-CSFR (CD114) was shown between two groups. Conclusion: Therefore, it seems that even a short period of high intensity training with the increase of G-CSF and C-Kit levels can stimulate the formation of new myositis and this way Activated the pathway of physiological cardiac hypertrophy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • High Intensity Training
 • G-CSF
 • physiological hypertrophy
 • Cardiac Adaptation
 • C-Kit

دوره 15، شماره 29
بهار و تابستان 1398
صفحه 5-6
 • تاریخ دریافت: 23 خرداد 1397
 • تاریخ بازنگری: 03 مرداد 1397
 • تاریخ پذیرش: 17 بهمن 1397