اثر دو هفته تمرین تناوبی شدید بر G-CSF، G-CSFR و C-Kit در بافت قلب موشهای صحرایی نر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی، کرج، البرز، ایران،

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی، کرج، البرز، ایران

3 استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 استادیار مرکز مطالعات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: تمرین تناوبی شدید به عنوان یک روش تمرینی جدید از طریق مسیرهای مختلف می تواند موجب هایپرتروفی فیزیوژیک قلب و محافظت قلبی شود. از اینرو هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر دو هفته تمرین تناوبی شدید برG-CSF، G-CSFR و C-Kit در بافت قلب موشهای صحرایی نر بود.
مواد و روش ها: بر این اساس 10 سر موش 8 هفته ای نر با نژاد ویستار (با میانگین وزنی 7/8+75/234 گرم) در دو گروه کنترل و تمرین تقسیم شدند. فعالیت گروه تمرینی از چهار بخش شامل: بخش اول سه روز تمرین هر روز دو جلسه و هر جلسه شامل 4 تناوب شدید دو دقیقه ی با سرعت 35 تا 40 متر بر دقیقه و 3 تناوب آهسته 2 دقیقه ای با سرعت 25 تا 30 متر بر دقیقه بین دو تناوب شدید بود. بخش دوم: دو روز تمرین مانند بخش اول از نظر تعداد تناوب ها بود اما با این تفاوت که شدت تناوب های شدید به 40 تا 45 متر بر دقیقه و تناوب های آهسته به 28 تا 32 متر بر دقیقه رسید. بخش سوم نیز شامل سه روز تمرینی بود. تعداد تناوب ها در این بخش به 5 تناوب شدید و 4 تناوب آهسته با شدت بخش دوم انجام شد. بخش چهارم شامل دو روز تمرینی همانند بخش سوم اما با این تفاوت که تعداد تناوب های شدید و آهسته یک تناوب افزایش یافت. پروتئین های G-CSF، G-CSFR و C-Kit با روش وسترن بلات در بافت قلب اندازه­گیری شدند.
نتایج: آزمون t مستقل نشان داد که مقادیر G-CSF و C-Kit در گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری داشت(05/0P≤). اما در مقادیر G-CSFR تفاوتی معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد.
نتیجه گیری: تمرینات ورزشی تناوبی شدید حتی در دوره کوتاه مدت با افزایش سطح G-CSF و C-Kit می تواند تشکیل میوسیت­های جدید را تحریک کند و از این طریق مسیر هایپرتروفی فیزیولوژیک قلب و سازو و کار محافظتی قلب را در برابر آسیب های احتمالی فعال کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of High Intensity Interval Training on the Levels of Myocardial G-CSF, G-CSFR and C-Kit Proteins in Male Rats

نویسندگان [English]

  • Hamid Rajabi 1
  • Reza Ghanimati 2
  • Farinaz Nasirinejad 3
  • Fatemeh Ramezani 4
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Kharazmi, Alborz, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Kharazmi, Alborz, Iran
3 Physiology Research Center, Department of Physiology, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Physiology Research Center, Department of Physiology, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: High intensity training as a new training method can cause physiological cardiac hypertrophy and cardio protection by different pathway. Therefore, the aim of this study was to determine the effect of two weeks of high intensity training on G-CSF, G-CSFR (CD114) and C-kit proteins in the myocardial of male rats. Methodology: 10 male Wistar rats (weight 23.75 ± 8.7 gr) were divided into two groups of control and training. The training group performed two weeks of high intensity training in four parts. First part included three days and every day were two training sessions and every session were 4 repetition two-minutes with speed of 35-40 m/min and three slow repetition were with speed of 25-30 m/min between two intense repetitions. Second part: two days training similar the first part in the repetitions number, but with the difference that intensity repetition increased to 40-45 m/min and slow repetition to 28-32 m/min. The third part included three days of training; the number of repetitions in this session was made up to 5-intensity repetition and 4 slow repetition with intensity of the second part. The fourth part included of two days of training, similar to the third part, but with the difference that number intensity and slow repetitions, one repetition increased. G-CSF, G-CSFR and C-Kit proteins were measured by western blot method. Results: Independent t-test showed that there was a significant increase in G-CSF and C-Kit in the training group (P≥0.05). But, not significant difference in G-CSFR was shown between two groups. Conclusion: Therefore, it seems that even a short period of high intensity training with the increase of G-CSF and C-Kit levels can stimulate the formation of new myositis and this way activated the pathway of physiological cardiac hypertrophy and cardio protection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High Intensity Training
  • G-CSF
  • physiological hypertrophy
  • Cardiac Adaptation
  • C-Kit
  • Cardioprotection