اثر مصرف مکمل کورکومینو تمرینات سبک مقاومتی به هنگام 8 هفته تمرین استقامتی بر میزان فعالیتSODو سطوحMDA بافت کلیه موش‌های صحرایی نر ویستار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 گروه تربیت بدنی و غلوم ورزشی

چکیده

سابقه و هدف: تمرینات استقامتی شدید موجب فشار اکسایشی در ورزشکاران می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مصرف مکمل کورکومین و تمرین مقاومتی سبک بر میزان فعالیت آنزیم SODو سطوح MDAدر بافت کلیه موش‌های نر ویستار طی 8 هفته تمرین استقامتی بود. مواد و روش‌ها:33 سر موش صحرایی نر ویستار(وزن 19.99±255.62 و سن 8 هفته) پس از یک هفته آشناسازی به طور تصادفی به چهار گروه کنترل (6=n), تمرین استقامتی (9=n), تمرین استقامتی+ کورکومین (9=n) و تمرین استقامتی+کورکومین+تمرین مقاومتی (9=n) تقسیم شدند. تمرین استقامتی (8 هفته، 5 جلسه در هفته) بر روی نوارگردان مخصوص جوندگان انجام شد. سرعت و مدت دویدن در هفتۀ اول پژوهش به ترتیب 10 متر در دقیقه و 30 دقیقه بود و در هفتۀ آخر به سرعت 35 متر در دقیقه و زمان 70 دقیقه رسید. تمرین مقاومتی (8 هفته، 2 جلسه در هفته) بر روی نردبان عمودی با بستن وزنه اضافی(با 30 الی 70 درصد وزن بدن) به دم موش‌ها انجام شد. موش‌های صحرایی مکمل کورکومین را به وسیله تزریق داخل صفاقی دریافت کردند (8 هفته، 3 جلسه در هفته، 30 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن). میزان فعالیت آنزیم SODو سطوح MDAدر بافت کلیه با استفاده روش اسپکتروفتومتری سنجیده شد. داده‌ها به‌وسیلۀ تحلیل واریانس (نرم افزار SPSS20 )مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تمرین استقامتی شدید فعالیت آنزیم SOD دربافت کلیه را کاهش و نیز سطوح آنزیم MDA را افزایش می‌دهد. درحالی‌که مکمل کورکومین و ترکیب آن با تمرین مقاومتی سبک می‌تواند از کاهش فعالیت آنزیمSOD و افزایشسطوح آنزیم MDAجلوگیری کند. نتیجه‌گیری: مکمل کورکومین و به‌ویژه در ترکیب با تمرین مقاومتی سبک از فشار اکسایشی تمرین استقامتی شدید جلوگیری می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of curcumin supplementation and resistance training lightresistance trainingduring 8 weeks of endurance training onSODactivitie and MDA levels Of kidney tissues in male Wistar rats

چکیده [English]

Background&Purpose:Strenuous endurance training induces oxidative stress in athleteis body. The purpose of this study was to investigate the effects of curcumin supplementation and light resistance training on SOD activity of kidney tissues and MDA level during 8 weeks of endurance training in male wistar rats.Methodology: 33 Male Wistar rats (weight= 255.62±19.99 g, aged= 8 weeks) were randomly divided in to 4 groups; Control(n=6),Endurance(n=9), Endurance+curcumin(n=9), Endurance+curcumin+resistance(n=9) after 1 week familiarization period.Endurance training(8 weeks, 5 sessions a week) carried out on an animal treadmill. The speed and duration of running were 10 m/min and 30 min at first week, respectively and reached to the 35 m/min and 70 min up to the last week. Resistance training(8 weeks, 2 sessions a week) carried out on vertical ladder with extra weight (30-70% BW) fixed on tail. The animals received curcumin supplement by subperitoneal injection(8 weeks, 3 sessions a week, 30 mg/kg.Bw). SOD activity and MDA levelsof kidney tissues were measured by spectrophotometric (absorbance at 505 nm for SOD using NADH method& absorbance at 532 nm for MDA, using TBARS). Analysis of variance was used to analysis of the data. Results:The results showed that strenuous endurancetraining decreases the SOD and increases the MDA levels (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endurance training
  • light resistance training
  • Curcumin supplementation
  • Antioxidant capacity
  • Tissue of kidney