تاثیر تمرین مقاومتی دایره ای کوتاه مدت با و بدون مکمل گیاه زعفران بر نیم‌رخ چربی و لیپوپروتئینی پلاسما در مردان جوان دانشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی تربیت بدنی

2 هات علمی گروه فیزیولوژی ورزشی (بیوشیمی و متابولیسم) دانشکده تربیت بدنی دانشگاه مازندران

چکیده

سابقه و هدف: اختلال در سوخت‌و‌ساز لیپید‌ها حیات انسانی را در تمامی کشور‌ها با درصدهای متفاوت تهدید می‌کند و باعث بروز بیماری‌های قلبی-عروقی می‌شود. کاهش میزان فعالیت‌های بدنی و حذف برخی غذا- داروها گسترش این عوارض را تسریع بخشیده‌اند. هدف از این پژوهش بررسی اثر تمرین مقاومتی دایره‌ای و مکمل گیاه زعفران بر نیم‌رخ چربی و لیپوپروتئینی پلاسما در مردان جوان دانشگاهی بود.
مواد و روش‌ها: 44 مرد سالم غیر فعال با میانگین سن 04/2±63/21 سال و شاخص توده بدنی 61/2±30/22 کیلوگرم بر متر مربع به 4 گروه آب-تمرین، عرق گلبرگ-تمرین ، ته‌گل-تمرین و سرگل-تمرین تقسیم شدند. تمرین مقاومتی شامل 12 ایستگاه، هر ایستگاه 30 ثانیه با شدت 40% یک تکرار بیشینه به مدت 2 هفته (5جلسه در هفته) بود. روزانه 500 میلی‌گرم زعفران در دو وعده صبح و بلافاصله بعد تمرین استفاده شد. نمونه خونی قبل و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین گرفته شد و برای آنالیز کلسترول تام(TC)، تری‌گلیسرید(TG)، لیپوپروتئین کم چگالی(LDL)، لیپوپروتئین با چگال خیلی پایین(VLDL)، لیپوپروتئین با چگال بالا(HDL) و لیپوپروتئین a [Lp(a)] پلاسما مورد استفاده قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی‌داری 05/0P< تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد اختلاف معنی‌داری بین گروه‌ها در میانگین غلظت Lp(a) وجود دارد (001/0P نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد مصرف مکمل گیاه زعفران در ترکیب با تمرین مقاومتی دایره‌ای موجب بهبود غلظت لیپوپروتئین a پلاسما می‌شود، و لی در سایر متغیر‌ها تغییر قابل توجهی ایجاد نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Short-Term Circuit Resistance Training on plasma lipid and lipoprotein profile on Young College male with and without Saffron (Crocus Sativus) Supplementation

چکیده [English]

Background & Purpose: Disturbances in the lipid metabolism cause cardiovascular disease. Reduced physical activity and removing some food-drugs have accelerated the development of these complications. The aim of this study was to investigate the effects of circuit resistance training and saffron supplementation on plasma lipid and lipoprotein profile in young college men.
Material and Method: 44 healthy male subjects with average age 21.63±2.04 year and body mass index 22.30±2.61 kg/m2 were divided into four groups including: water-training, sweat petals-training, style saffron-training and stigma-training. Resistance training consisted of 12 stations (each station lasts for 30 seconds at 40% of one repetition maximum) for 2 weeks (5 sessions per week). Saffron was used daily, 500 mg twice a day, in the morning and immediately after exercise. Blood samples were taken before and 48 hours after the last session and were used for analysis of total cholesterol, triglyceride, low density lipoprotein, very low density lipoprotein, lipoprotein a and high density lipoprotein. One-way ANOVA and Bonferroni post hoc test at the significant level P Results: The results showed, there is significant difference between groups in mean of Lp(a) levels (P Conclusion: The results in this study indicated that the usage of saffron supplementation in combination with circuit resistance training cause improve Lp (a) plasma concentration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Circuit resistance training
  • Saffron
  • Lipid
  • Lipoprotein
  • Young Men

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1396
  • تاریخ دریافت: 16 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 06 آبان 1394
  • تاریخ پذیرش: 19 خرداد 1396