تاثیر تمرین هوازی بر شاخص مقاومت به انسولین و ترکیب بدنی پسران چاق در دوران بلوغ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 استاد دانشگاه گیلان

3 رییس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان

4 متخصص تغذیه

چکیده

سابقه و هدف: دوران بلوغ به دلیل رشد پرشتاب جسمانی، بیشتر تحت تاثیر چاقی و روش‌های کنترل آن قرار می‌گیرد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تمرین هوازی بر شاخص مقاومت به انسولین و ترکیب بدن پسران چاق در دوران بلوغ بود.

مواد و روش‌ها: آزمودنی‌ها شامل 36 پسر چاق 12 تا 17 سال بودند که از لحاظ بلوغ بر اساس مقیاس تانر در دو گروه TS2,3 و TS4,5 همسان‌ شدند و در گروه‌های تمرین هوازی و کنترل قرارگرفتند. پس از اندازه‌گیری‌های آنتروپومتریکی، سطوح سرمی گلوکز و انسولین درحالت ناشتا اندازه‌گیری شد. شاخص مقاومت به انسولین به روش HOMA-IR محاسبه شد. گروه تمرین هوازی به مدت 12 هفته، هفته‌ای 3 بار به طور میانگین 30 دقیقه با شدت 60 تا 85 درصد ضربان قلب بیشینه دویدند. از پدومتر برای اندازه‌گیری سطح فعالیت بدنی استفاده شد.

یافته‌ها: پس از 12 هفته، کاهش درصد چربی بدن، و گلوکز سرم و افزایش توده خالص بدن در گروه تمرین هوازی در هر دو مرحله بلوغ و کاهش BMI، کاهش توده چربی بدن فقط در گروه تمرین هوازی در سطح TS4,5 معنی‌دار بود(05/0 p ). در همه گروه‌ها بجز گروه کنترل در سطح TS4,5 کاهش HOMA-IR معنی‌دار بود؛ اما تغییرات آن در دو گروه تمرین هوازی و کنترل، معنی‌داری نبود.

نتیجه‌گیری: تمرین هوازی تغییرات مطلوبی در HOMA-IR و ترکیب بدنی پسران چاق ایجاد کرد؛ اما بخشی از این تغییرات حاصل فرایند طبیعی رشد در دوران بلوغ است. برخلاف سایر تحقیقات کاهش HOMA-IR پیامد کاهش وزن، BMI یا توده چربی نبود در مقابل می‌توان از تغییرات درصد چربی بدن به عنوان نشانگر بهتری در دوران بلوغ نام برد. هرچند غیر معنی‌دار، اما در پیش‌آزمون HOMA-IR کمتر در مراحل پایانی بلوغ با کاهش بیشتری در شاخص توده بدن و توده چربی بدن همراه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

////


مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396
  • تاریخ دریافت: 18 مهر 1393
  • تاریخ بازنگری: 04 آبان 1393
  • تاریخ پذیرش: 10 آذر 1395