اثر8 هفته تمرین مقاومتی بر میزان نوروترپسین در عضلات ST و FT موش های صحرایی مسن نر ویستار

نوع مقاله: فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

نویسندگان

1 دانشیار-دانشگاه بهشتی

2 دانشیار-شهید بهشتی

چکیده

اثر8 هفته تمرین مقاومتی بر میزان نوروترپسین در عضلات ST و FT موش های صحرایی مسن نر ویستار
چکیده
زمینه و هدف: یکی از فاکتور ها مهم که باعث تخریب NMJ و به دنبال آن بروز سارکوپنیا می شود نوروترپسین است. نوروترپسین یک بیومارکر عصبی است که از مغز ،آکسون ها و موتونورون ها آزاد شده و باعث تخریب ساختار NMJ و در نتیجه موجب بروز سارکوپنیا می شود. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر میزان نوروترپسین عضلات FT و ST در موش های صحرایی نژاد ویستار سالمند بود.
مواد و روش ها: به این منظور 20 سر موش صحرایی نژاد ویستار مسن (24 ماهه) پس از یک هفته آشناسازی با شرایط آزمایشگاهی به صورت تصادفی به دو گروه کنترل (n =10) و گروه تمرین مقاومتی(n=10) تقسیم شدند.پروتکل تمرینی گروه تمرین شامل بالا رفتن از نردبان با حمل وزنه های 50 %،75%،90%و 100درصد وزن کل بدن حیوانات به مدت 8 هفته و سه جلسه در هفته بود و گروه کنترل تمرینی نداشتند.حیوانات 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین با کتامین و زایلازین بیهوش شده و سپس عضله کند انقباض نعلی(soleus) و تند انقباض(EDL) استخراج گردید . به منظور سنجش تغییرات پروتئین در بافت های عضلانی از روش وسترن بلات و برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از آزمون t-مستقل استفاده شد.
یافته ها:اطلاعات حاصله نشان داد که بین میزان نوروترپسین عضلات کند انقباض و تند انقباض (EDL) و گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد(0.05 P بحث و نتیجه گیری: از آنجایی که با بالارفتن میزان نوروترپسین باعث تخریب NMJ و تخریب تار های عضلانی و بروز سارکوپنیا می شود،لذا با توجه به نتایج تحقیق حاضر احتمالا تمرین مقاومتی محرک مناسبی جهت کاهش میزان نوروترپسین برای جلوگیری از تخریب NMJ و بروز سارکوپنیا باشد.
واژه های کلیدی: سالمندی،سارکوپنیا،نوروترپسین،تمرین مقاومتی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

////


مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396
  • تاریخ دریافت: 25 شهریور 1393
  • تاریخ بازنگری: 23 مهر 1393
  • تاریخ پذیرش: 05 تیر 1394