تأثیر مصرف کافئین بر سطوح لاکتات خون و اسید چرب آزاد تکواندوکاران جوان پس از یک فعالیت تناوبی اختصاصی

نوع مقاله: فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

زمینه و هدف: کافئین یکی از پرمصرف‌ترین و دردسترس‌ترین مکل‌هایی است که امروزه توسط ورزشکاران به عنوان یک ماده نیروافزا استفاده می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر مصرف کافئین بر اسید چرب آزاد (FFA) و لاکتات (LA) پلاسمای تکواندوکاران جوان پس از فعالیت تناوبی اختصاصی بود.
مواد و روش‌ها: نمونه آماری پژوهش، 18 تکواندوکار با میانگین سنی 3/1 ± 33/18 سال و وزن 75/4 ± 50/65 کیلوگرم بود که بر اساس مصاحبه و پرسش نامه انتخاب و به طور تصادفی به 3 گروه قسیم شدند. آزمودنی‌ها در یک فعالیت تناوبی اختصاصی تکواندو، در دو مرحله پیش و پس آزمون، با 48 ساعت استراحت بین آنها شرکت کردند. گروه اول فعالیت خود را در 6 دقیقه، گروه دوم در دو وهله 6 دقیقه‌ای و گروه سوم در 3 وهله 6 دقیقه‌ای با یک ساعت استراحت بین هر وهله انجام دادند. در پس آزمون، مقدار 6 میلی گرم کافئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، یک ساعت قبل از انجام فعالیت به آزمودنی‌ها داده شد. خون‌گیری در دو مرحله (پیش و پس آزمون) و بلافاصله پس از هر بار فعالیت انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون t وابسته و آنالیز واریانس یکطرفه تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد پس از مصرف کافئین میزان لاکتات در گروه اول برخلاف دو گروه دیگر، افزایش معناداری (04/0=P) یافته است. همچنین سطوح FFA در هر سه گروه پس از مصرف کافئین افزایش یافت که این افزایش در گروه دوم (046/0=P) و سوم (038/0=P) معنادار بود. نتایج بین گروهی نیز نشان داد که بین سطوح لاکتات و FFA سه گروه اختلاف معناداری وجود ندارد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتیجه پژوهش حاضر نشان داد مصرف کافئین احتمالا می‌تواند با به تاخیر انداختن خستگی ناشی از عدم افزایش لاکتات و همچنین با ذخیره گلیکوژن عضله ناشی از دردسترس بودن FFA سبب بهبود عملکرد تکواندکاران شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

////