مقایسه ویژگی ساختاری، آنتروپومتریک و فیزیولوژیک بازیکنان زبده و مبتدی تنیس روی میز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

مقدمه: ویژگی‌های فیزیولوژیک، ساختاری و انتروپومتریک بازیکنان، عوامل مهم در رشته تنیس روی میز هستند که تأثیر قابل توجهی بر ارتقای عملکرد ورزشی در ورزشکاران زبده‌دارند. هدف‌این پژوهش، مقایسة‌این ویژگی‌ها در بازیکنان تیم ملّی تنیس روی میز‌ایران و ورزشکاران مبتدی است.
مواد و روش‌ها: ‌این پژوهش بر روی دو گروه 20 نفری انجام گرفت. گروه زبده بازیکنان تنیس روی میز تیم ملّی بزرگسالان بودند و گروه مبتدی دانشجویانی از 5 کلاس‌ تربیت بدنی در سه دانشگاه تهران بودند. متغیّر‌های تحقیق شامل ویژگی‌های فیزیولوژیک (ظرفیّت هوازی و توان بی‌هوازی؛ به‌ ترتیب بر اساس آزمون بروس، و آزمون‌های مارگاریا ـ کالامن و پرش عمودی سارجنت)، ساختاری (وزن، قد، درصد چربی بدن و وزن خالص) و آنتروپومتریک (گونه‌های پیکری قد نشسته، طول بازو، طول ساعد، طول‌اندام فوقانی و تحتانی) بودند. یافته‌ها به صورت میانگین ± انحراف معیار بیان‌شدند. مقایسة میانگین‌اندازه متغیّرها در دو گروه با آزمون تی ـ استیودنت انجام‌شد.
یافته‌ها: بازیکنان زبده و مبتدی تنیس از نظر اکثر ویژگیهای آنتروپومتریک و ساختاری مشابه بودند و تنها شاخص لاغر پیکری در بازیکنان زبده به طور معنی‌داری، کمتر از بازیکنان مبتدی است (06/1±30/2 در برابر 23/1±18/3 واحد ؛ P=0. 04). میزان ارزش مطلق حدِّ اکثر اکسیژن مصرفی (لیتر بر دقیقه) در گروه بازیکنان زبده به طور معنی‌داری، بیشتر از بازیکنان مبتدی بود (41/0± 84/ 2 در برابر44/0 ±4/2؛ 01/0>p). در آزمون مارگاریا ـ کالامن، توان بی‌هوازی گروه بازیکنان زبده به طور معنی‌داری، بیشتر از بازیکنان مبتدی بود (61/17±02/123 در برابر 2/14±52/104kg. m/s ؛01/0>p). در آزمون سارجنت نیز توان بی‌هوازی گروه بازیکنان زبده به طور معنی‌داری بیشتر از بازیکنان مبتدی بود (6/12 ± 93/106 در برابر 7/11 ± 4/92 kg. m/s ؛01/0>p).
نتیجه‌گیری: ورزشکاران تنیس روی میز زبده از توان هوازی و بی‌هوازی بالاتری نسبت به بازیکنان مبتدی‌دارند؛ امّا شاخص‌های‌ترکیب بدنی و آنتروپومتریک بازیکنان آن‌ها، یکسان است. هم‌چنین، ویژگی‌های فیزیولوژیک و جسمانی بازیکنان تیم ملّی تنیس روی میز‌ایران با بازیکنان جهانی فاصله زیادی‌دارند. عوامل احتمالی مؤثّر در ارتقای سطح کیفی بازیکنان ملّی و کاهش فاصلة آن‌ها با بازیکنان جهانی عبارتند از:‌ تربیت صحیح ورزشکاران حرفه‌ای از سنین پایین، مدِّ نظر قرار دادن معیارهای جسمانی و آنتروپومتریک در انتخاب بازیکنان ملّی ردة بزرگسالان، انجام دادن تمرینات هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده بر پایة جدیدترین اصول علمی. برای حصول نتایج جامع‌تر انجام مطالعات گسترده در‌اینده توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Physiologic, Body-Composition and Anthropometric Characteristics between Elite and Beginner Table Tennis Players

نویسنده [English]

  • Mehdi Azmandnia
چکیده [English]

Physiologic and anthropometric characteristics are important factors in table tennis players which affect their performance. Our objective was to compare these features between elite and beginner table tennis players. For this purpose, a group of 40 subjects were selected. The group consisted of 20 beginners selected from the students of three universities in Tehran and 20 national elite table tennis players. Variables selected for the study included physiologic characteristics (anaerobic power [Margaria-Kalaman and Sarjent tests] and aerobic capacity  [Brous tests]), body composition (weight, height, fat percent, lean body weight) and anthropometric characteristics (sitting height, upper and lower extremity length, arm length, forearm length and somatotypes). Findings obtained are reported as mean ± SD and comparison between two groups was performed with student t-test.
Almost all anthropometric and body-composition characteristics were similar in both groups, except for endomorphism that was lower in elite players (2.3±1.06 vs. 3.18 ±1.23; p=0.04). Anaerobic power in elite subjects obtained by Margaria-Kalaman test was significantly higher than beginners (123.02± 17.61 Vs 104.52± 14.2 kg.m/s; P<0.01). Anaerobic power in elite subjects gathered by Sarjent test was significantly higher than beginners (106.93± 12.6 Vs. 92.4 ± 11.7 kg.m/s; P<0.01). Absolute values of maximum uptake of oxygen in elite group was significantly higher than beginner group (2.84 ± 0.41 vs. 2.4 ± 0.44 L/min; P<0.01). Results indicate that elite table tennis players have higher aerobic capacity and anaerobic power than beginners, but their body-composition and anthropometric characteristics are similar. Physiologic and anthropometric characteristics of Iranian national players are considerably lower than world or Olympic table tennis players.  To increase the performance level of our players and to decrease this gap we suggest beginning professional training from childhood, considering physiologic and anthropometric characteristics in selection of national players, and programming long time exercises based on up-to-date scientific methods. Further studies with greater size are recommended.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Table tennis players
  • Aerobic Capacity
  • Anaerobic Power
1. Fox EL and   Bowers R Sports Physiology, 3rd ed. New York: Brown (William C. ); 1992. p.
60 ـ 98.
2. Hiruta SH, shimaca M, Ushimora U, kasai G, Shibata U and Uyza N, Physical fitness of table tennis players in japan, int J tab ten scie. 1992 (1):105 ـ 9.
3. Shefard. R. J What is the optimal type of physical activity to enhance health? Br J Sports Med. 2004; 31 (4): 277ـ284.
4. König D, Huonker M, Schmid A, Halle M, Berg A, Keul J. Cardiovascular, metabolic, and hormonal parameters in professional tennis players. Med Sci Sports Exerc.  2001;33 (4):654 ـ 8.
5. Tumilty,D (1993). «Physilogical characteristics of elite soccer players«. Sport medicine,16,PP:80 ـ
6. Astrand PO, Rodhal k, Dahl HA  and Stromme S B.  Text book of work physiological bases of exercise, 4th ed,New York Mc graw hill;2003. p. 351 ـ 69.
7. Alen GD, physiologic characteristics of elite table tennis players and their reponses to high level competitions, Ast J Sci&med Sport. 1986 (32):68 ـ 94 .
8. Astrand PO, Rodhal k, Dahl HA  and Stromme S B.  Text book of work physiological bases of exercise, 4th ed,New York Mc graw hill;2003. p. 500
9. Heyward. V. H,. «Advance fitness Assessment & Exercise Prescription«. 4th ed. . New Mexico: Human Kinetics;2002. p. 183
10. Hunter GR, Kekes ـ Szabo T, Snyder SW, Nicholson C, Nyikos I, Berland L.  Fat distribution, physical activity, and cardiovascular risk factors.
11. Med Sci Sports Exerc. 1997 ;29 (3):362 ـ 9.
12. Di Prampero PE, Cortili G, Celentano F, Cerretelli P.  Physiological aspects of rowing. J Appl Physiol. 1971;31 (6):853 ـ 7.
13. Yuza N, Analysis of table tennis in top Japanese players of different playing styles ,International table tennis and science. 1992;12:79 ـ 89.
14. Davis JA, Brewer J, Atkin D. Pre ـ season physiological characteristics of English first and second division soccer players. J Sports Sci.  1992 ;10 (6):541 ـ 7.
15. Groppel JL, Roetert EP. Applied physiology of tennis. ports Med.  1992 ;14 (4):260 ـ 8.
16. Kovacs MS. Tennis physiology: training the competitive athlete. Sports Med. 2007; 37 (3):
189 ـ 98.
17.  Sánchez ـ Muñoz C, Sanz D, Zabala M. Anthropometric characteristics, body composition and somatotype of elite junior tennis players. Br J Sports Med.  2007 ;41 (11):793 ـ 9.
18. Marks BL. Health benefits for veteran (senior) tennis players. Br J Sports Med.  2006; 40 (5):
469 ـ 76.
19. Kline GM, Porcari JP, Hintermeister R, Freedson PS, Ward A, McCarron RF,et al. Estimation of VO2max from a one ـ mile track walk, gender, age, and body weight. Med Sci Sports Exerc.  1987 Jun;19 (3):253 ـ 9.
20. Gabbett TJ. Physiological characteristics of junior and senior rugby league players. Br J Sports Med.  2002 ;36 (5):334 ـ 9.
21. Pakkala A, Veeranna N, Kulkarni SB. A comparative study of cardiopulmonary efficiency in athletes and non ـ athletes. J Indian Med Assoc.  2005 ;103 (10):522 ـ 7.
22. Juzwiak CR, Amancio OM, Vitalle MS, Pinheiro MM, Szejnfeld VL. Body composition and nutritional profile of male adolescent tennis players. J Sports Sci.  2008 Jul 31:1 ـ 9.
23. Hornery DJ, Farrow D, Mujika I and Young W. An integrated physiological and performance profile of professional tennis. Br J Sport Med 2007:155.
24. Grant, A. The effect of ten week training on anaerobic power and aerobic capacity. Br J Sports Med, 1999; 26 (1):39 ـ 44.
25. Basset DR, Howley TE. Limiting factors for maximum oxygen uptake and determinants of endurance performance. Med Sci Sports Exerc 2002; 32:70 ـ 84.
26. Bouchard C, Lesage R, Lortie G, Simoneau JA, Hamel P, Boulay MR, et al. Aerobic performance in brothers, dizygotic and monozygotic twins. Med Sci Sports Exerc.  1986; 18 (6):639 ـ 46.
27. Bouchard, C. A. Tremblay, CLeblance, G. Lortie, R. Savard, and Theriault G. A method to assess energy expenditure in children and adult. Am. j. Clin. Nutr 1993;. 37:461 ـ 7
28. موحّدی، احمدرضا، بررسی و مقایسة ‌اندازه­های بدن، ‌ترکیبات بدن و حدِّ اکثر اکسیژن مصرفی ورزشکاران نخبه در رشته­های ورزشی فوتبال، والیبال و بسکتبال، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1372، صفحة 21 ـ 15.
29. پرتو عبدالحسین، قراخانلو رضا، آقاعلی نژادحمید، بررسی نیمرخ ‌ترکیب بدنی، فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی بازیکنان نخبة فوتسال ایران المپیک تابستان 1384; 13 (2): 59 ـ 48.