بررسی همبسته‌های اجتماعی فعّالیّت‌‌های ورزشی دانشجویان دانشگاه مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان همبستگی بین جنسیّت دانشجویان و الگوهای فعّالیّت‌های ورزشی (میزان مشارکت در فعّالیّت‌های ورزشی، نوع فعّالیّت‌های ورزشی مورد علاقه، و علل انجام فعّالیّت‌های ورزشی) انجام گردید. با استفاده از روش تحقیق پیمایش، تعداد 303 نفر از دختران و پسران دانشجو در دانشگاه مازندران از طریق روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای متناسب و به طور تصادفی انتخاب شده و بر اساس اطّلاعات گردآوری شده از طریق پرسش‌نامه‌های خود اجراء در کلاس درس، الگوهای فعّالیّت ورزشی آنان مورد مطالعه قرارگرفت. یافته‌های تحقیق، حاکی از آن است که گرچه حدود سه پنجم از کل دانشجویان مورد بررسی به انجام فعّالیّت‌های ورزشی می‌پردازند، میزان مشارکت دانشجویان پسر در فعّالیّت‌های ورزشی به طور معناداری بیشتر از دانشجویان دختر می‌باشد. ورزش‌های مورد علاقه دانشجویان پسر به ترتیب اولویّت عبارتند از: پیاده روی، فوتبال، شنا، نرمش و بدن‌سازی؛ درحالی که همتایان دختر آن‌ها به پیاده روی، انجام نرمش‌های سبک، شنا و والیبال علاقة بیشتری دارند؛ مهم‌ترین دلایل انجام فعّالیّت‌های ورزشی در بین دانشجویان پسر به ترتیب اولویّت عبارتند از: حفظ و ارتقای سلامتی، کسب لذت، تفریح و شادابی؛ درحالی که دانشجویان دختر برای کاهش وزن، تناسب‌اندام، و حفظ سلامت جسمی‌شان به فعّالیّت‌های ورزشی روی می‌آورند. همچنین، احتمال مشارکت در فعّالیّت‌‌های ورزشی در بین آن دسته از دانشجویان بیشتر می‌باشد که از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردار بوده‌اند، توجه بیشتری به سلامتی خود داشته‌اند، یک یا چند نفر از اعضای خانواده‌شان ورزش می‌کرده‌اند، و دوستان ورزشکار داشته‌اند. به نظر می‌رسد سوق دادن توجّه و علاقة دانشجویان به سوی با اهمّیّت پنداشتن سلامتی‌شان، همراه با ارتقای میزان دانش و آگاهی آن‌ها راجع به اثرات مفید ورزش برای کسب و حفظ سلامتی جسمی‌ و روانی، و نیز ترویج ورزش عمومی‌در خانواده‌ها، می‌تواند در بالا بردن مشارکت ورزشی دانشجویان مؤثّر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Gender Differences on Patterns of Sport Activities

نویسنده [English]

  • Mohammad Esmaeil Riahi
چکیده [English]

The present study has been conducted to discover associations between gender and patterns of sports activities among 303 university students in Mazandaran University. Respondents were selected randomly and completed a self-administered questionnaire. The findings of the study indicated that 67 percent of students participated in sport activities, but in general male students were more active than female students. Favourite sports for the male students were walking, football, swimming, light exercise, and body building; while female students were more concerned to do such activities as light exercises, swimming, and volleyball, respectively. The most important reasons to participate in sports activities declared by male students were maintenance and enhancement of health status, acquisition of joy and fun, and to be fresh and active; while female students do the activities for reducing weight, fitness, and maintenance of health status. Finally, there have been positive associations between probability of sports participation and some psycho-social variables including social support, and health concern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender differences
  • Sport Participation
  • University students' reasons of sport participation
. احسانی، محمّد (1382). بررسی عامل‌های بازدارنده مشارکت در فعّالیّت‌های ورزشی دختران دانشجو، فصل‌نامة المپیک، سال یازدهم، (3 و 4 ): 29-39.
2. اسدی، حسن و احمدی، محمّدرضا (1379). مقایسة سلامت روانی دانش‌آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دبیرستان‌های شهر سنندج، فصل‌نامة حرکت، (5):  49-84.
3. انور الخولی، امین (1381). ورزش و جامعه، ترجمة حمیدرضا شیخی، تهران، سمت.
4. تندنویس، فریدون (1375)  نحوة گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه‌های کشور با تأکید بر فعّالیّت‌های ورزشی، پایان‌نامة دکتری، دانشگاه تهران، دانشکدة علوم انسانی، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
5. تندنویس، فریدون (1380)  جایگاه ورزش در اوقات فراغت جوانان 20 تا25 ساله کشور، مجموعه مقالات همایش اوقات فراغت و تفریحات سالم جوانان، 20-19 اردیبهشت
6. حمایت طلب، رسول و همکاران (1382). مقایسه میزان شادکامی ‌و سلامت روانی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه‌های تهران و پیام نور، فصل‌نامة حرکت، (18): 131-140
7. زارعی، علی (1380). نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور با تاکید بر فعّالیّت‌های ورزشی و مقایسه آن با سایر دانشگاهها، مجموعه مقالات همایش اوقات فراغت و تفریحات سالم جوانان، 20-19 اردیبهشت
8. شارع‌پور، محمود (1381).  بررسی عوامل مؤثّر برگرایش دانشجویان دختر وپسر نسبت به ورزش در گذران اوقات فراغت، طرح پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری؛  پژوهشکدة تربیت بدنی وعلوم ورزشی.
9. صباغ لنگرودی، مهدی (1377). چگونگی گذران اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه اصفهان با تاکید بر فعّالیّت‌های ورزشی، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی.
10. صدیق سروستانی، رحمت الله (1383). فرهنگ و نابرابری ورزشی،  فصل‌نامة المپیک، سال دوازدهم، (1): 89-106 
11. صفا نیا، علی محمّد (1380). نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان منطقه 8 دانشگاه‌های آزاد اسلامی‌با تاکید بر فعّالیّت‌های ورزشی، مجموعه مقالات همایش اوقات فراغت و تفریحات سالم جوانان، 20-19 اردیبهشت
12. عریضی، فروغ و همکاران (1385). بررسی تاثیر حمایت اجتماعی برمشارکت زنان در فعّالیّت‌های ورزشی (مطالعه موردی زنان استان مازندران)، فصل‌نامة المپیک، (1): 77-86
13. کلیشادی، رویا و همکاران (1381). مقایسة کمّیّت ورزش نوجوانان شهر اصفهان در سال‌های 1373 و 1380،  پژوهش در علوم پزشکی، (2) : 112-117
14. گودرزی، محمود و حمایت طلب، رسول (1384). مقایسه میزان شادکامی ‌دانشجویان ورزشکار دختر و پسر دانشگاه تهران، فصل‌نامة حرکت، (25 ):  43-52
15. مظفری، سیّدامیراحمد و صفانیا، علی‌محمّد (1381). نحوة گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی‌کشور با تأکید بر فعّالیّت‌های ورزشی، فصل‌نامة المپیک، (1 و2 ): 117-125
16. معین صمدانی، محمّدرضا (1377). جامعه‌شناسی ورزش، فصل‌نامة فرهنگ کرمان، (1 ): 50-24
17. موسوی گیلانی، سید رضا و همکاران (1381). مقایسة سلامت روانی دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار، طبیب شرق، (1): 39-45
18. نیکپور، صغری و همکاران (1385). مقایسه فعّالیّت‌های ورزشی زنان و مردان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی‌ایران، مجلّة دانشگاه علوم پزشکی‌ایران، ( 52): 205-215
19. Anderson, N. , & Wold, B. (1992) “Parental and peer influences on leisure-time physical activity in young adolescents”. Research Quarterly For Exercise and Sport, 63, 341-8
20. Armstrong, N et al. , (1990) “Patterns of physical activity among 11 to 16 year old British children”. British Medical Journal, 301, 203-5.
21. Backmand, H et al. , (2003) “Influence of physical activity on depression and anxiety of former elite athletes”. International Journal of Sports Medicne. 24 (8): 609-19.
22. Baranowski T. , Bar-Or O. , & Blair, S. (1997). Guidelines for school and community programs to promote lifelong physical activity among young people. www2. edc. gov/mmwrsrch. html.
23. Faucette, N. et al. , (1995) “Comparison of fourth grade students’ out- of -school physical activity levels and choices by gender: Project spark”. Journal of Health Education, 26, S82-S90.
24. Fuchhs, R et al. , (1988) “Patterns of physical activity among German adolescents: The Berlin-Bremen study”. Preventive Medicine, 17, 746-763.
25. Lee, Y. S (2005) “Gender differences in physical activity and walking among older adults”. Journal of Women Aging. 17 (1-2): 55-70.
26. North T. , McCullagh P. , & Van Tran Z. (1990). Effect of exercise on depression. Exercise and Sport Science Reviews, 18, 379-415.
27. Paffenbarger RS. , Hyde RT. , & Wing AL. (1986). Physical activity, all case mortality, and longevity of college alumni.  New England Journal of Medicine. 314, 605-13.
28. Papaioannou, A et al. , (2004) “Sport involvement, sport violence and health behaviors of Greek adolescents”. European Journal of Public Health. 14 (2): 168-72.
29. Pete, RR et al. , (2000) “Sports participation and health-related behaviors among US youth”. Arch Pediatric Adolescent Medicine. 154 (9): 904-11.
30. Sallis, J. F. et al., (1988) “Aggregation of physical activity habits in Mexican-Americans and Anglo families”. Journal of Behavioral Medicine, 11, 31-41.
31. Sallis, J. F. et al., (1996) “Ethnic, socioeconomic, and sex differences in physical activity among adolescents”. Journal of Clinical Epidemiology, 49,125-134.
32. Sarafino, Edward P. (1998). Health psychology: Biopsychosocial interactions. Thirded. New York: JOHN WILEY & SONS, INC.
33. Shaw SM., & Henderson KA. (2000). Physical activity, leisure, and women’s health. In: L. Sherr & J. Lawrence, eds. Women, health and the mind. England: John Wiley & Sons LTD. pp 339-54.
34. Tammelin, T et al. , (2003): “Adolescent participation in sports and adult physical activity”. American Journal of Prevention Medicine. 24 (1):22-8.
35. Teh, KC & Ong, VT (2004) “Physical activity patterns of Singaporeans in 2001”. Singapore Medical Journal. 45 (11): 517-9.
36. Tell, G. S. , & Vellar, O. D. (1988) “Physical fitness, physical activity, and cardiovascular disease risk factors in adolescents: The Oslo Youth Study”. Preventive Medicine, 17: 12-24.
37. Vilhjalmsson, R & Kristjansdottir, G. (2003) “Gender differences in physical activity in older children and adolescents: the central role of organized sport”. Social Science & Medicine. 56: 363-374.
38. Welsh M C. , Robinson TL. , & Lindman LS. (1998). Sex differences in health attitudes and choice of health behavior. Psychological Report, 83 (3pt 2), 1161-2.
39. Yates, A. et al. , (1999) “Measurement of exercise orientation in normal subjects: gender and age differences”. Personality and Individual Differences. 27:199-209.
40. - Zimet, G. D. , et al. (1988). The Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Journal of Personality Assessment, 52, 30- 41 .