شناسایی موانع شرکت زنان 20 ـ 50 ساله شهرستان سبزوار در فعالیت‌های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار

2 مربی دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده

هدف : هدف تحقیق بررسی و شناخت موانع شرکت زنان سبزواری در فعالیت‌های ورزشی بود.روش شناسی: پرسشنامه‌ای محقق ساخته طراحی شد . روایی‌ پرسشنامه توسط اساتید و مربیان بررسی شد و پایایی پرسشنامه توسط آزمون ـ آزمون مجدد بررسی شد که آلفای کرانباخ معادل 81/0 حاصل گردید. تعداد پاسخ‌دهنده ‌گان 420 نفر از مناطق مختلف شهر و در هر منطقه از آزمودنی‌های در دسترس استفاده گردید. بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات با کمک آمار توصیفی نتایج زیر حاصل شد. یافته ها: فقط 3/11 درصد از پاسخ‌دهنده ‌گان بیش از 3 ساعت در هفته ورزش می‌کردند 5/23 درصد از پاسخ‌دهنده ‌گان در منزل به ورزش می‌پرداختند. مهم‌ترین موانع شرکت بانوان در فعالیت‌های ورزشی به ترتیب عبارت بودند از : اولویت‌ دادن به مسائل دیگر در وقت آزاد (7/43 درصد)، نداشتن همراه یا دوست برای ورزش کردن (31 درصد)، کمبود وقت (6/29 درصد)، بی‌حوصلگی و تنبلی 4/29 درصد)، بالا بودن حق ثبت‌نام باشگاه‌ها (4/26 درصد)، عادت نداشتن به ورزش (4/26 درصد)، عدم وجود باشگاه‌های ورزشی مناسب و مخصوص بانوان (9/25 درصد) و عدم استفاده از مربیان متخصص و تحصیل کرده (8/24 درصد).بحث و نتیجه گیری: در مجموع از این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که اولویت دادن به مسائل دیگر در وقت آزاد، نداشتن همراه یا دوست برای ورزش کردن، کمبود وقت و بی‌حوصلگی و تنبلی مهم ‌ترین موانع ورزش محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Barriers to Physical Activity among 20-50-year-old Female Subjects in Sabzevar City

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Hamedinia 1
  • Roya Askari 2
  • Majid Arfaie moghadam 2
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research was to study and determine barriers to physical activity among female subjects from Sabzevar. Methodology: a researcher-made questionnaire was designed. The validity of the questionnaire was checked and verified by other professors and coaches. The reliability of the questionnaire was assessed by Cronbach Alpha, r = 0.81. The samples of this research were 420 available female subjects reachable in different areas in Sabzevar City. Results: The descriptive data indicated that only 11.3 % of the subjects exercised over 3 hours per week. 23.5 % of the subjects exercised at home. The most important barriers to orderly physical activity included giving priority to other activities at free time (43.7 %), lack of an exercise partner (31 %), lack of time (29.6 %), boredom and laziness (29.4 %), high gym registration fees (26.4 %), lack of training habits (26.4 %), lack of suitable and special gyms for females (25.9 %), and lack of qualified coaches (24.8 %). Discussion: Based on the results obtained, the researchers conclude that giving priority to other activities at free time, lacking an exercise partner, lacking time, boredom and laziness are the most important barriers to female physical activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • barriers to physical activity
  • female
  • Exercise
1)  خوی نژاد ، غلامرضا.1380. روش های پژوهش در علوم تربیتی.انتشارات سمت.تهران .چاپ اول .صفحه 333.
2) سلامی، فاطمه. 1381. توصیف موانع شرکت بانوان در فعالیت‌های ورزشی. طرح پژوهشی پژوهشکده تربیت‌بدنی وزارت علوم تحقیقات، فن‌آوری.
3) سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور.1382. سازمان تربیت بدنی.شورای سازمان تربیت بدنی.صفحه 12-13.
4) طرح اجمالی سند راهبرد توسعه نظام جامع تربیت بدنی و ورزش.آذر 1381.شرکت راد سامانه.سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. صفحه 26-28 و 128.
5) متقی‌پور، مهدی.1379. بررسی علل شرکت دختران مقطع متوسط شهرستان تربت‌حیدریه در فعالیت‌های ورزشی فوق برنامه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران به راهنمایی دکتر محمود شیخ.
6) مجتهدی، حسین. دلاور، علی.1381. بررسی و شناخت علل گرایش و عدم گرایش دانش‌آموزان دختر و پسر سراسر کشور به ورزش، طرح پژوهشی دانشگاه اصفهان.
7) Burton NW and  Turrell G.(2000).Occupation, hours worked, and Leisure – time physical activity.Prev. 1, 31(6): 673-81.
8) Canadian Fitness and Lifestyle Research Institute. (1996). Barrier to physieal activity.Progress in Prevention. Bulletin no.2.
9) Cheng KY.Cheng PG. Mak KT.Wong SH. Wong YK and Yeung EW.(2003).Relationships of perceived benefits and barriers to physical activity, physical activity participation and physical filness in Hong Kong female adolescents.J Sports Med Phys Fitness.1. 43(4):523-9.
10) Clark O Daniel.(1999).Identifying psychologival, physiologycal, and enviromental barriers and facilarots to exercise among older low income adults.Journal of Clinical Geropsychology.V.5, N.1,P.51-62.
11) Coe ME.(2003).Physical activity in women over 40:what helps? What hinders? Health and Age. 1-3.
12) Guaderes ET.Parker D and Christie E. Burgin CE.(2004).Leisure time physical activity in adult native Americans. Southern Online Journal of Nursing Research.1, 5:1-18.
13) King AC. Castro C. Wilcox S. Sallis JF. And Brownson RC.(2000). Personal and environmental factors associated with physical inactivity among different racial ethnic group of U.S. middle-aged and older –aged women.Health Psychology.19(4):354-364.
14) Nies MA. Vollman M. Cook T.(1998).Facilitators, barriers, and strategies for exercise in European american women in the community.Public Health Nurs. 15(4):263-72. 
15) Nishida Y. Suzuki H. Wang DH  and  Kira S.(2003).Psychological drterminats of physical activity in Japanese female employees. J Occup Health. 1, 45(7): 15-22.

16) Pate  R. Pratt M. Blair S. Haskell W. Macera C. Bouchard C.  et all.(1995). Physical Activity and Public Health -- A Recommendation from the Centers for Disease Control and Prevention and the American College of Sports Medicine. JAMA. 273:402-407

17) Saxena R.Borzekowski DL. and Rikert VI.(2002).Physcial activity levels amony urban adolescent Female.J Pediatr Adolsc Gynecol.1, 15(5) 279-84.
18) Tergerson JL and  King KA.(2002).Do perceived cues, benefits, and barrier to physical activity differ between male and female adolescents? J Sch Health. 1.72(9):374-80.