بررسی رابطه رضایت شغلی مربیان ورزش با سطح نیازهای آنها بر اساس نظریه مازلو در خراسان جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکترا( دانشگاه تربیت مدرس) - عضو هیئت علمی دانشگاه شمال

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شمال

چکیده

هدف تحقیق، بررسی رابطه رضایت شغلی مربیان ورزش با سطح نیازهای انگیزشی آنها بر اساس نظریه مازلو در خراسان جنوبی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مربیان ورزش استان خراسان جنوبی به تعداد 508 نفر و نمونه آماری به تعداد 217 نفر تشکیل می دادند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه تعیین نیازهای کارکنان ، پرسشنامه سنجش رضایت شغلی(JDI )به ترتیب با اعتبار 86%‗ α و 89%‗α بود. برای تجزیه و تحلیل       یافته های این تحقیق از آزمونهای ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن و مجذور کای در سطح(p0.05) استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد رضایت شغلی مربیان ورزش در حد بالاتر از متوسط قرار دارد و اولویت نیاز های انگیزشی آنها به ترتیب عبارت است از نیاز های اجتماعی، نیاز های احترام، نیازهای ایمنی، نیاز های خودشکوفایی و نیازهای فیزیولوژیکی. همچنین مشخص گردید که بین رضایت شغلی با نیازهای فیزیولوژیکی و ایمنی رابطه معنی دار منفی و با نیاز احترام رابطه معنی دار مثبت وجود دارد ولی بین رضایت شغلی با نیازهای اجتماعی و خودشکوفایی رابطه معنی داری وجود ندارد(p0.05).

کلیدواژه‌ها


1-ابراهیم زاده فومنی. احمد،( 1374)" بررسی میزان ارضای نیازهای انگیزشی کارکنان اداری دانشگاه گیلان بر مبنای نظریه مازلو" ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
2- الوانی، سیدمهدی، (1383)، مدیریت عمومی، چاپ 22، نشر نی،صفحه‌253.
3-  اخلاقی، علی اصغر، (1378)، بررسی عوامل مؤثر در افزایش رضایت شغلی مدیران بانک صادرات استان گیلان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
4 - امیر کاوه، منیژه،(1383)، بررسی عوامل مؤثر بر افزایش انگیزش شغلی دبیران و کارکنان از دیدگاه دبیران و کارکنان متوسطه شهرستان نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، نشریه دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره اول.
 5- دلجو، شریعت، (1374)،  بررسی رابطه رضایت شغلی با نیازهای معلمان و مدیران ، طرح پژوهشی، شورای تحقیقات آموزش و پرورش شهر تهران.
6- شعبانی بهار، غلامرضا،(1382)، ارتباط ویژگی های فردی و شخصیتی با رضایت شغلی و اثر بخشی مدیران  دانشکده ها، گروه های آموزش و ادارات تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه های کشور، پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت معلم تهران.
7- مجدزاده، منور، (1373)، رابطه رضایت شغلی با ویژگیهای شخصی و سطوح مختلف نیازها در میان دبیران زن دبیرستانهای دخترانه شهر کرد ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
8- محب زادگان، یوسف، (1381)،بررسی رابطه بین سلسله مراتب نیازهای مازلو و رضایت شغلی کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی.
9- مقیمی، سید محمد،(1380)، سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، انتشارات ترمه، چاپ دوم، صفحه 383.
10- رابینز، استیفن پی، (1385)، رفتار سازمانی ( مفاهیم، نظریه ها و کاربردها )، پارسائیان، علی، اعرابی، سید محمد، چاپ هشتم، چاپ نیل، صفحه 25.
11- قاسمی، بهروز، (1382)، تئوریهای رفتار سازمانی، چاپ اول، انتشارات هیأت، صفحه 161.
12- نادری نصب، مهدی، (1383)، بررسی نیازهای انگیزشی مسؤلین تربیت بدنی آموزش و پرورش استان تهران،   پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.
13- نمازی زاده، مهدی، سلحشور، بهمن، (1385)، تربیت بدنی عمومی، چاپ هجدهم، انتشارات سمت، 1.
14- هاشمی، علی، (1378)، رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن در کارکنان ستادی آموزش و پرورش ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 
15. Adeyinka Tella  and , Work Motivation, Job Satisfaction, and Organisational Commitment of  Library Personnel in Academic and Research Libraries in Oyo State, Nigeria , Library Philosophy and Practice2007 , ISSN 1522-0222
16- Bishi, Ander,( 1996) , Teacher motivation and job satisfaction ,A study employing the experience sampling method.
17- Craiga, Mertler, (2002) , job satisfaction and perception of motivation among middle and high school teache , American secondary education.
18- Herrera, Roberto ,( 2003) , Yean. sublim, Job satisfaction among athletic train ers in NCAA division Iaa , The sporty journal.
19- Maning.Traceyt, "Trans formational Leader ship and work satis faction", womenin Managment Review, volume 17, number5, 2002.
20- Tom W. Smith , "Job Satisfaction  in the  United States " , ORC/University      of  Chicago , APRI L 17, 2007.