بررسی وضعیت بدنی و توان هوازی معتادان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه گیلان

2 دانشیار دانشگاه گیلان

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی وضعیت بدنی و توان هوازی معتادان پرداخته است. افراد نمونه تحقیق شامل 132 نفر از معتادان مرد زندان مرکزی تبریز بود که براساس جدول اودینسکی انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و ارزیابی بدنی و تست پله هوازی بود، پرسشنامه شامل اطلاعات مربوط به سابقه و نوع اعتیاد، عادات حرکتی ، فعالیت ورزشی و اطلاعات بالینی بود و ارزیابی بدنی براساس تست نیویورک و صفحه شطرنجی انجام گرفت. فاکتور فیزیولوژیکی توان هوازی به وسیله پله آستراند ارزیابی شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون مجذور کا و T   مستقل ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مهمترین نتایج تحقیق حاضر عبارت بودند از:
5/98 درصد افراد مورد تحقیق دچار ناهنجاری های وضعیتی بدن بودند، نرخ شیوع ناهنجاری ها عبارت بودند از:‌سر به جلو 2/71 درصد، کیفوز 4/73 درصد، لوردوز 1/43 درصد،‌ شانه افتاده 9/43درصد، اسکولیوز 2/24 درصد، پای پرانتزی 1/43 درصد ، پای ضربدری 9/15 درصد، کف پای صاف 8/37 درصد. وضعیت توان هوازی در حد نامطلوب بدست آمد.
محاسبات آماری نشان داد که:
تفاوت معنی داری میان توان هوازی آزمودنی  ها مبتلا به کیفوز و بدون کیفوز وجود نداشت (05/0≤‍P).رابطه معنی داری میان سابقه اعتیاد با هرکدام از ناهنجاری های کیفوز، سربه جلو ، شانه افتاده و پای پرانتزی وجود داشت (05/0≤‍P). نتایج تحقیق نشان داد که نرخ شیوع ناهنجاری ها در  افراد مورد تحقیق در حد بالا و نگران کننده ای قرار دارد و توان هوازی آنان در مقایسه با گروههای همسان سالم کاهش چشمگیری داشت؛ لذا با توجه به اعتیاد آزمودنی ها، فقر حرکتی مبرم و عادات ویژه حرکتی آنان این افراد نیازمند آموزش، تمرین و برنامه ریزی های ویژه می باشند که می بایست از سوی مسئولین و مربیان مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Posture and Aerobic Power of Addicts

نویسندگان [English]

  • Hasan Daneshmandi 1
  • Farhad rahmani 2
  • Abolfazl Neshati 3
چکیده [English]

 
  The purpose of this research was the study of posture and aerobic power of  the addicts .The subjects of the study were 132 addicts of  Tabriz central prison, all of the subjects selected on base Odineski table randomly.
  Data collection were done through quetionnaire and physical examination and Astrand step test. Information of quetionnaire include :addiction history, movement  habitual and personal characteristics. The posture examined by posture screen and New York test.Aerobic power was measured by Astrand step test.
  Data were analyzed by nonparametic method as chi-square and parametric method as independent t-sudent ,following results were concluded:
  Posture abnormalities were 98.5 %.The incidence of abnormalities were :forward head 71.2%, kyphosis 73.4%, lordosis 43.1%, tilted shoulder 73.4%, scoliosis 24.2%, jenue varum 43.1%, jenue valgume 15.9% and flat foot 37.8%. On base of Astred-Remond nomogram. The aerobic power was of addicts subjects in compare to normal subject was low.
  However there was not significant difefrence between aerobic power in the subjects that had kyphosis and not (p≤0/05). There were significant relation between addiction history with each other kyphosis, forward head,tilted shoulder and jenue varum (p≤0/05).
  The results of this study was cocluded that prevalance of the subjects abnormalities was in high level and their aerobic fitness was in unoptimal level,therefor, awarenessof optimal body alignment,more activites and changing of bad habitual posture and physicsl fitness exercises can be emphasized by P.E and administers for like groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • addiction
  • prison
  • posture
  • aerobic power
  • Postural abnormulities
- احمدی ، ایرج ؛ بررسی میزان ناهنجاری های اندام فوقانی دانشجویان مرد دانشگاه شهید چمران اهواز و ارایه ورزشهای اصلاحی به آنها ؛ پایاننامه کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه شهید چمران ؛1381 .
2- اکبر ، مرتضی ؛ حرکات اصلاحی ؛ انتشارات دانشگاه گیلان ؛ 1378 .
3- اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ؛ تشخیص و درمان اعتیاد ؛ انتشارات فرهنگ و مردم ؛1381.
4- حبیبی، عبدالحمید؛ بررسی ناهنجاری های ستون فقرات کارگران مرد کارخانجات صنعتی اهواز و ارایه پیشنهادات اصلاحی ؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ 1371.
5- دانشمندی، حسن؛ علیزاده، محمدحسین؛ قراخانلو، رضا؛ حرکات اصلاحی (شناسایی و تجویز تمرینات)؛ انتشارات نشر دانشگاهی ؛چاپ سوم 1384.
6-دانشمندی، حسن؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ شاهمرادی، داریوش (1383)؛ بررسی تغییرات کیفوز و ظرفیت حیاتی متعاقب یک برنامه اصلاحی؛ نشریه حرکت؛ شماره 22؛ ص 75-84.
7-دانشمندی، حسن؛ سردار، محمدعلی؛ تقی زاده، مصطفی (1384)؛ اثر یک برنامه حرکتی بر لوردوز کمری؛ نشریه پژوهش در علوم ورزشی- شماره 8؛ ص 91-104.
8- دانشمندی، حسن؛ سردار، محمدعلی؛ پورحسینی، حسین (1384)، بررسی مقایسه ای ناهنجاری های ستون فقرات در دختران و پسران دانش آموز؛ نشریه حرکت؛ شماره 23؛ ص 143-156.
9- علیزاده ، محمد حسین ؛ بررسی وضعیت بدنی ورزشکاران تیم های ملی و مقایسه آن با وضعیت بدنی شاخص  و ارایه تمرینات اصلاحی ؛ پایاننامه کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه تربیت مدرس ؛ 1368.
10- فاکس، ادوارد. ال؛ ماتیوس، دونالد. جی؛ فیزیولوژی ورزش، جلد اول ودوم؛ ترجمه اصغر خالدان؛انتشارات دانشگاه تهران؛1382.
11- ناجی، مرتضی؛ تعیین ارتباط و تفاوت بین قابلیت های جسمانی و ناهنجاری های جسمانی قامت دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع) ؛ پایاننامه کارشناسی ارشد؛دانشگاه امام حسین(ع)؛ 1381.
12- همتی نژاد،مهر علی؛ رمضانی نژاد، رحیم؛ بررسی وضعیت بدنی و میزان آمادگی قلبی- تنفسی دانشجویان پسر دانشگاه گیلان؛ دانشگاه گیلان؛ 1374.
13- یحیی زاده، اسماعیل؛ رهایی؛ انتشارات پرشکوه؛ 1380
14- Camarago,G., Colp,C., Pulmonary Function Studies in Ex-Heroin Users., Chest,67, 331-334.,1975.
15- Griegel,Morris and et al., Physical Therapy J, 72,425-443.,1992.
16- Heyward,Vivan.H., Advanced Fitness Assessment and Exercise prescription., Human Kinetics.,1991.
17- Sporer,Karl. A., Dorn, Elizabeth., Heroin-Related Noncardiogenic Pulmonary Edema., Chest,29,2001.
18-Levine. J. A, Schleusner, Jensen. M.D. Energy expenditure of nonexercise activity. Am J Clin Nutr (2000), 72: 1451-4.
19-WWW. Adictionsearch.com/treatment-facilitis/ back-posture-clinic-of-oklahoma.
20- www.iranpresons.ir