ارتباط بین بهرة هوشی با زمان‌های واکنش ساده و تشخیصی در دختران دانشجو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه گیلان.

2 استادیار دانشگاه گیلان.

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، تعیین ارتباط بهرة هوشی با زمان واکنش ساده و زمان واکنش تشخیصی بود. بدین منظور، نمونه‌گیری به صورت داوطلبانه و انتخابی از جامعة دختران دانشگاه گیلان انجام شد. در نهایت تعداد 60 نفر با میانگین سنّی 88/1 ±  72/21 سال انتخاب گردیدند. برای تعیین هوش افراد از آزمون هوشی کتل مقیاس ( 3 ) فرم B استفاده گردید. این آزمون به صورت گروهی و با محدودیّت زمانی اجرا شد. سپس بهرة هوشی افراد به وسیلة جدول‌های هنجاری مشخّص گردید. اندازه‌گیری زمان‌های واکنش در دو مرحله صورت گرفت. مرحلة اوّل، شامل اندازه‌گیری زمان واکنش ساده و مرحلة دوم، شامل اندازه‌گیری زمان واکنش تشخیصی بود.
     پس از جمع‌آوری اطّلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به بررسی و نتیجه‌گیری از این داده‌ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که زمان واکنش تشخیصی با بهرة هوشی، ارتباط معنی‌داری دارد (05/0 P< و 32/0r=). حال آن که ارتباط بهرة هوشی با زمان واکنش ساده از لحاظ آماری، معنی‌دار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between intelligence quotient with simple and diagnostic reaction times in female college students

نویسندگان [English]

  • Farhad Rahmani nia 1
  • Mehr ali Hemmati nezhad 2
  • Fatemeh Ali abadi 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the relation between intelligence quotient with simple and diagnostic reaction times in females college students. Sixty student (27.72 ± 1.88) having no background of regular exercises were selected non-randomly.
To determine the subjects' intelligence, form B of the Cattle Scale 3 intelligence test, which is culture independent, was used. The test was carried out collectively with time limit. Afterwards, the subjects' intelligence quotient was determined by the normative tables. Measurment of the reaction times were manipulated in two stages. Stage one was simple and the  second stage was diagnostic. Our data were statistically analyzed by Pearson correlation and t-student As to the results, there was significant relationship (r =-0.32, P<0.05) between intelligence quotient with diagnostic reaction time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence quotient- Simple reaction time-Diagnostic reaction
. اشمیت، ریچارد ای. (1375 ). مفاهیم اساسی و شیوه‌های مطالعه رفتار و یادگیری حرکتی. ترجمة سیّدمحمّدکاظم واعظ موسوی. تهران. انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).
2. اشمیت، ریچارد ای.(1376 ). یادگیری حرکتی و اجرا از اصول تا تمرین. ترجمة مهدی نمازی‌زاده و سیّدمحمّدکاظم واعظ موسوی. تهران. انتشارات سمت.
3. آناستازی، آن.(1371 ) تفاوت‌های فردی. ترجمة جواد طهوریان. مشهد. انتشارات آستان قدس رضوی. چاپ سوم .
4. براهنی، محمّدنقی. (1373). هوش عمومی یا سرعت پردازش اطّلاعات. مجلّة اندیشه و رفتار. شمارة 9. ص 17 ـ 9 .
5. رحیمیان مشهدی، مریم.(1376). بررسی ارتباط بهرة هوشی با زمان عکس العمل دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار . دانشگاه تهران . پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
6. شریفی، حسن.(1376). نظریّه و کاربرد آزمون‌های شخصیّت. تهران. انتشارات سخن.
7. کوپر، کالین.(1379). تفاوت‌های فردی. ترجمة حسن پاشا شریفی، جعفر نجفی زند. تهران. انتشارات سخن.
8. Buckhalt, J.A., Whang,P.A., Fischman, M. G. (1998).Reaction time and movement time relationships with intelligence in three different simple tasks. Person. individ Diff.24.(4)PP,493-497.
9. Chan,J.W.C., Eysenck, H. J.,  Lynn, R.(1991). Reaction times and intelligence among Hong Kong children.Perceptual and Motor Skills.72.PP.427-433.
10.Choudhury, N., Gorman, K. S. (1999).The relationship between reaction time and psychometric intelligence in a rural Guatemalan adolescent population.International Jounal of Psychology.(4).PP,209-217.
11. Frearson, W., Eysenck, H. J. (1986).Intelligence, reaction time and the "odd man out" R. T. paradigm. Person. Indiv. Diff, 7. PP,807-818.
12. Jensen, A. R., Munro, E.(1979). Reaction time, Movement, and intelligence. Intelligence. 3. PP, 121-126.
13. Lynn, R., Chan, J. W. C., Eysenck, H.J.(1991). Reaction times and intelligence in Chinese and British children. Perceptual and Motor Sills. 72.PP,443-452.
14. Neubauer, A.C., Riemann, R., Mayer, R., Angleitner, A. (1997). Intelligence and reaction times in the Hick, Sternberg and Posner paradigms. Person, indiv. Diff. 22. (6).pp,885-894.
15. Rijsdijk, F. V., Vernon, P.A., Boomsma, D. I.(1998). The genetic basis of the relation between speed of information processing anf IQ. Behavioral Brain Research.95.PP,77-84.
16. Stanko, L., and Roberts, R.D.(1997). Mental Speed is not the basis process of intelligence. Person Individ  Diff. 22.PP, 69-84.
17. Taimela, S.(1991). Factors affecting reaction time testing and the interperation of results. Perceptual and Motor Skills. 73.PP, 1195-1202.
18. Ulrich, R., Rinkenauer, G., Miller,J. (1998). Effects of Stimulus duration and intensity of simple reaction time and response force. Journal of Experimental Psychology Human Perception and Performance. 24(3). PP, 915-928.
19. Whitey, J.D., Montano, L.(1992). Relation between reaction time in college wrestlers. Perceptual and motor skills.74.PP,171-176.