خصوصی‌سازی و توسعه ورزش در اندیشه مدیران تربیت بدنی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف این پژوهش بررسی دیدگاه‌های مدیران ارشد بخش تربیت‌بدنی و ورزش پیرامون ایجاد توسعه و تحول از طریق خصوصی‌سازی بود. برای نیل به این مقصود 8 گروه اصلی مدیران بخش‌های ستادی و اجرایی سازمان تربیت‌بدنی، مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فنآوری و مدیران باشگاههای ورزشی مورد پرسش قرار  گرفتند. روش پژوهش مطالعه منابع کتابخانه‌ای و تحلیل مطالعات انجام شده و نیز میدانی و پیمایشی بوده است. در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه، نظرات مدیران ورزش کشور در رابطه با موضوع تحقیق در خصوص سیاست خصوصی‌سازی و ایجاد توسعه و تحول از طریق آن در تربیت‌بدنی و ورزش بررسی شد. روایی و پایایی پرسشنامه در بررسی متغیرهای موردنظر تحقیق مورد ارزیابی و پس از تأیید و وفاق، مورد استفاده قرار گرفت.
براساس نتایج تحقیق 1/87 درصد مدیران ورزش کشور، خصوصی‌سازی را موجب ایجاد توسعه و تحول در بخش‌های مدیریتی دانسته‌اند.
در این میان مدیران آموزشی بیشترین (7/96 درصد) توافق و مدیران اجرایی کمترین (4/83 درصد) توافق را با این دیدگاه اعلام داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development in Sport and Physical Education Through Privatization.

نویسنده [English]

  • Seyed mohammd hossein Razavi
چکیده [English]

 
Research Purpose is to study the P.E.Managers Perspectives on creating developments in sport and physical education through privatization. Coming up with a conclustion about the purpose, eight main groups of managers were selected to be questioned. Research method was library studies and survey along with a questionarie as a means of gathering information to be studied. Validity and reliability of the questions to survey the research hypothesis were examined.
Based on the results, 87.1 percent of the managers belived in creating developments in sport and physical education through privatization. In this regard, educational managers had the highest agreement and executine managers had the least.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • Development
  • physical Education and Sport
  • Athletics
. احمدوند، محمد رحیم. (1374). تحلیلی پیرامون خصوصی‌سازی و روند آن طی برنامه پنج ساله اول اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه تهران.
2. احمد مهربانی، محمدرضا. (1379). بررسی اثرات خصوصی‌سازی بر کارایی واحدها در دانشگاه تهران.
3. اصغرزاده، عبدا... (1374). خصوصی‌سازی و تأثیر آن بر مصرف انرژی، دانشگاه تهران.
4. اکبری، حسین داوودی، دردانه. (1380). مدیریت خصوصی‌سازی. نشر مرکز پژوهش صنعتی آریانا.
5. جوانمردی، محمدنبی. (1373). بررسی علمی خصوصی‌سازی بخشی در راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران. دانشگاه تربیت مدرس.
6. حبیبی، علی. (1371). خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی در کشورهای در حال توسعه. با نگاهی به به وضع ایران. دانشگاه مازندران.
7. حیدری، غلامرضا. (1377). طراحی مدل خصوصی‌سازی در ایران. صنعت برق ایران. دانشگاه تربیت مدرس.
8. خوش‌خبر، امیر. (1377). بررسی و تحلیل آثار خصوصی‌سازی در سازمان تربیت‌بدنی. دانشگاه علوم و فنون مازندران.
9. دلاور، علی. (1375). آمار در علوم تربیتی و تربیت‌بدنی، (نوشته لوییس کوهن و میشل هالیدی). دانشگاه علامه طباطبایی.
10. رضوی، سید محمدحسین. بلوریان، محسن. (1382). مدیریت ورزشی معاصر. تألیف جانت بی‌پارکس و همکاران. انتشارات نور. ص 115.
11. صادق‌زاده، جواد. (1378). بررسی امکان‌سنجی خصوصی‌سازی راه‌آهن، دانشگاه تهران.
12. طاهری، رویین. (1379). به کارگیری روش ساخت، بهره‌برداری و انتقال (Bot) در توسعه نیروگاه‌های ایران. دانشگاه تهران.
13. طرح جامع ورزش کشور. (1382). مطالعات تفضیل توسعه منابع انسانی.ص 24.
14. طرح جامع ورزش کشور. (1382). مطالعات تفضیلی توسعه تجهیزات ورزش سازمان تربیت‌بدنی.
15. طرح جامع ورزش کشور. (1382). مطالعات تفضیلی توسعه منابع مالی. ص 21.
16. طرح جامع ورزش کشور. (1382). مطالعه تفضیلی توسعه ورزش تعلیم و تربیتی. سازمان تربیت‌بدنی.
17. طرح جامع ورزش کشور. (1382). مطالعات تفضیلی توسعه ورزش قهرمانی. سازمان تربیت‌بدنی.
18. عبدا...پور، احمد. (1373). بررسی آثار خصوصی‌سازی شرکت های سهامی نکاچوب بر کارآیی آن. دانشگاه تربیت مدرس.
19) Berg, Ellito, (1987), the role of Divestitnre in Economic Growth in privatization and Developmented steve H. HANKE, 23-24. Sanfransisco: institue fer Contemporary studies press.
20) Glover, Troy Daniel, (2000), An examinetion of the relation ship between citizenship orientations and the way public leisure services are produced.
21) Gustafson, Thomes F. Mclean Daniel D. (1996). An Empirical Analysis of the Privatization of public Golf Courses in three Mojor United States cities.
22) Hanke, Steve H. (1987). Privatization and Development An introduction by steve H. Hanke. San Fransisco: institue for contemporary studies press.
23) Mc Pherson, M. Peter, (1987), the Promise of Privatization in Privatization and Development, ed, steve H. Hanke, 18. San fransisco: institute for Contemporary Studies Press.
24) Muzagaza, Caxton gabriel Chatiwa, (2001), the role of ideological and behavioral differences in Privatization Problema is transition in transition economies (the context of zimbowe) walben university.