تأثیر روزه‌داری بر توانایی‌های جسمانی و چربی‌های بدنی دانشجویان دختر و پسر تربیت ‌بدنی دانشگاه گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد

چکیده

     هدف از این تحقیق، بررسی میزان تأثیر روزه‌داری بر توانایی‌های جسمی و چربی‌های بدنی دانشجویان رشتة تربیت‌ بدنی بود. به این منظور، 18 نفر دانشجوی روزه‌‌دار (9 پسر و 9 دختر) و 18 نفر دانشجوی بدون روزه (9 پسر و 9 دختر) در مقطع سنّی 20 تا 24 که از نظر وزن و آمادگی بدنی یکسان نبودند، به ‌طور تصادفی انتخاب شدند و مورد آزمایش‌های زیر قرار گرفتند:
«چربی زیر پوست دست، چربی زیر پوست پا، کلسترول، تری‌گلیسرین، HDL، LDL کلسترول HDL، دوی نیمه کوپر، درازنشست، پرش جانبی، شنای روی صندلی، بارفیکس، پرش جفت.»
چنین فرض شد که کاهش نمره‌های چربی در گروه روزه‌دار، بیشتر از گروه بدون روزه است. هم‌چنین افزایش نمره‌های ورزشی در گروه روزه‌دار، بیشتر از گروه بدون روزه است. نتایج تحلیل مانوا[1] نشان داد که به استثنای HDL که در آن گروه روزه‌دار، نسبت به گروه بدون روزه، افزایش بیشتری از خود نشان دادند، در سایر موارد؛ یعنی، چربی زیرپوست دست، تری گلیسرین، LDL و کلسترول HDL، گروه روزه‌دار، کاهش معنی‌داری را نسبت به گروه بدون روزه از خود نشان داد (05/0Pعلاوه بر آن، کاهش چربی زیر پوست دست دختران روزه‌دار، بیشتر از کاهش در پسران روزه‌دار بود، در حالی‌که بین دختران و پسران بدون روزه، تفاوتی وجود نداشت (004/0P 



[1]. Manova

عنوان مقاله [English]

The Effect of Fasting on Physical Abilities and Body Lipid Levels of male and female University Students

نویسنده [English]

  • . .
.
چکیده [English]

The purpose of the study was to determine the effect of fasting on physical abilities and body lipid levels of university students. Therefore, 18 fasting students (9 male and 9 female) and 18 non-fasting students (9 male and 9 female) were randomly selected and tested for the following variables before and after Ramazan month:
Blood sample of chol- total, trig, chol/ HDL, LDL and SFM of hand and foot, standing long Jump, chair push up, six minute ran (semi cooper), side step and horizontal bar.
Was hypothesized that there are significant differences between the means of increased or reduced scores of the fasting and non – fasting groups with regard to all the variables. The resulth of multivariate analysis of variance showed that except for HDL in which the fasting group showed mord increase in mean scores, with regard to hand- lipidm triglisyrine, LDL, and chol-HDL, the fasting group showed significantly more reduction as compared to the non- fasting group(p<.05). Moreover, there was significantly more reduction in hand- lipid in fasting girls than in fasting boys but the non- fasting girls and boys showed no difference(P<.004). On the other hands, there was significantly more reduction in HDL in fasting boys than un fasting girls, but the non- fasting boys and girls showed no difference(P<.001). Reduction in chol- HDL level in fasting boys was more than the fasting girls, but it was reverse in non- fasting boys and girls (P<.014).

1. دکتر ارودبادی صبور(1369)، اهمّیّت روزه از نظر علم روز، انتشارات هدی.
2. پاکزاد، سعیدرضا، دکتر احمدی سهیلا، دکتر اقتصاد مرجان، (1375) کتاب بیوشیمی بالینی انتشارات دانش‌پژوه
3. ربّانی، محمّدرضا صوم (1365) به سوی ضیافت خدا، نهضت زنان مسلمان.
4. شیخ محمود، باقرزاده، فضل‌الله(1376) سنجش و اندازه‌گیری در تربیت ‌بدنی، مؤسّسة علم وحرکت.
5. عزیزی و امیر رسولی، ورزش، فصل‌نامة شمارة 21، زمستان 1373، انتشارات سازمان تربیت ‌بدنی.
6. علیجانیان، رضا (1372)، کتاب ورزش و تغذیه، چاپ سوم، دانشگاه اصفهان.
7. موگهی، عبدالرّحیم (1364)، کتاب احکام روزه، انتشارات قم.
8. موسوی رادلاهیجی، سیّدحسین، (1362) کتاب درمان بیماری‌های روح و جسم، انتشارات مدرّسین قم.
9. موسوی، رضا (1370)، پایان‌نامة دکتری روزه‌داری و تغییر خون، دانشگاه اصفهان.
10. مولوی، حسین (1379). راهنمایی عملی. SPSS-10. اصفهان: انتشارات مهر قائم.