اندازه‌گیری و مقایسة توانایی‌های ادراکی ـ حرکتی دانش‌آموزان 14-7 سال شهر تهران با کودکان هم‌سن ‌و سال آمریکایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تربیت‌بدنی دانشگاه مازندران

چکیده

     واژة ادراکی ـ حرکتی بر تعبیر و تفسیر و پاسخی که فرد به یک محرّک می‌دهد، دلالت می‌کند. تقریباً به هر آنچه ‌که فرد با آن‌ها سروکار دارد، ادراکی ـ حرکتی گفته می‌شود. تجارب حرکتی کسب‌شده در سنین اوّلیّه، پایه‌های اصلی رشد و تکامل ادراکی ـ حرکتی فرد را تشکیل می‌دهند و تحقیقات نشان داده‌ است که تجارب یادگیری‌های اوّلیّة زندگی در یادگیری‌های بعدی او، اثرِ مثبت دارند. جوامع امروزی برای درک عالی مسائل ‌شناختی و اجرای برتر اعمال در حیطة ادراکی ـ حرکتی، ارزش‌ و بهای فراوان قائل هستند. برای تسهیل در رشد توانایی‌های ادراکی، فرد باید در سال‌های اوّلیّة زندگی خود از بیشترین امکانات رویارویی با تحریکات حسّی و تجربی حرکات متنوّع برخوردار باشد.
در تحقیق حاضر، توانایی‌های ادراکی ـ حرکتی دانش‌آموزان پسر 7 تا 14سالة شهر تهران، مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن با اطّلاعات موجود در کودکان آمریکایی مقایسه گردید. 160 نفر از دانش‌آموزان پسر از 4 منطقة جغرافیایی، شمال، جنوب، غرب و شرق استان تهران به‌ صورت تصادفی گزینش شدند تا نمایندة‌ کلیّة دانش‌آموزان از نظر وضعیّت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی باشند. آزمون لینکلن ـ اورزتسکی که در این بررسی از آن استفاده شد، دارای 36 مادّه است که هر 6 حرکت یا مادّة آن، یک‌ پاره‌سطح را می‌سنجد. این پاره‌سطح‌های توانایی ادراکی ـ حرکتی، شامل هماهنگی عمومی ایستا، هماهنگی عمومی پویا، هماهنگی دستی پویا، سرعت حرکت، حرکات همزمان و حرکات غیرهمزمان است. پس از اجرای مقیاس مذکور و جمع‌آوری اطّلاعات، از روش‌های آماری مناسب توصیفی برای دسته‌‌بندی آن‌ها و از آزمون t جهت مقایسة آن‌ها استفاده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of perceptual – motor abilities of Iranian children between 7-14 years and American match group

نویسنده [English]

  • Zia Fallah mohammadi
.
چکیده [English]

The term Perceptual – motor is about the interpretation and the response that a person gives to a stimulus.
Almost whatever one does is perceptual – motor.
Therefore, the acquired Motor practice during the early ages forms the fundamental basis of motor development. Studies show that the early learning practices of person have a positive influence on the later learning. That is why the contemporary societies pay lots of attention to the best perception of cognitive things and better performance in perceptual – motor.
In order to facilitate the growth of perceptual abilities, one must be exposed to sensory stimulation and various movements in early part of his life.
The aim of this survey is to study the perceptual – motor abilities of children between the ages of 7 to 14.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceptual – motor abilities
  • Lincoln – oseretski scale solon norm
  • motor development
1. هارو، آنیتا. طبقه‌بندی هدف‌های تربیتی حیطة روانی ـ حرکتی. ترجمة علیرضا کیامنش. انتشارات دفتر امور کمک‌آموزشی و کتابخانه وزارت پرورش، 1365.
2. کردی، محمّدرضا. بررسی تأثیر برخی از عوامل محیطی بر وضعیّت توانایی‌های ادراکی حرکتی دانش‌آموزان 2 منطقة شهر تهران. نشریّة حرکت سال دوم، شمارة 4، بهار 1379.
3. کردی، محمّدرضا. بررسی و مقایسة توانایی‌های ادراکی حرکتی و جسمانی دانش‌آموزان 9 و 10سالة‌ شمال و جنوب شهر تهران و مقایسة آنان با دانش‌آموزان هم‌سن‌ آمریکایی. نشریّة المپیک سال هشتم، ضمیمة شمارة 15(پیاپی16)، 1379.
4. کوهن، لوئیس و میشل هالیدی. آمار در علوم تربیتی و تربیت‌بدنی ترجمة‌ علی دلاور. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی 1375.