اثر حمل بار کوله پشتی بر روی پاسچر و الگوی راه رفتن دانش آموزان روستایی در دو شیوه حمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه رازی،کرمانشاه،ایران

2 . استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران،ایران

3 دانشیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران

چکیده

زمینه و هدف: حمل بار به طرق مختلف از زندگی روزمرۀ انسان ها جدا نیست و در این میان، حمل کوله پشتی یکی از مصادیق شایع آن است. حمل کوله پشتی در وضعیت های نامطلوب و با وزن زیاد عامل موثری در ایجاد دردهای اسکلتی – عضلانی است. تحقیق حاضر با هدف مطالعۀ اثر حمل بار کوله پشتی بر روی پاسچر و الگوی راه رفتن دانش آموزان روستایی به شیوۀ حمل یک طرفه در مقایسه با حمل دوطرفه انجام شده است.
مواد و روش ها: بدین منظور، 20 دانش آموز سالم پسر با میانگین سنی 12 سال به صورت تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی ها کوله پشتی هایی را با اوزان 0 ،10 ،15 و 20% وزن بدن، در دو شیوه حمل و با سرعت (m/s)1/1 روی نوار گردان به مدت 30 دقیقه حمل کردند. از آزمودنی ها در حال راه رفتن فیلم برداری شد. تجزیه و تحلیل سینماتوگرافی فیلم های گرفته شده با نرم افزار دارت فیش انجام گرفت.
یافته ها: سرانجام تجزیه و تحلیل داده ها با تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد حمل یک طرفۀ کوله پشتی- در مقایسه با دوطرفه - باعث کاهش ارتفاع قد (p
بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج تحقیق حاضر، حمل کوله پشتی به شیوه نامطلوب باعث تغییرات معناداری درکاهش ارتفاع قد، خم شدن زاویه بالاتنه به سمت جلو و خم شدن بیشتر زانو می شود. همچنین، حمل نامطلوب تغییرات معناداری را در الگوهای راه رفتن به وجود می آورد؛ لذا توصیه می شود که دانش آموزان حتی الامکان از هر دوبند کوله پشتی به شیوه ای صحیح استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of backpack load on the rural students posture and gait pattern in two modes of carrying

نویسندگان [English]

 • . . 1
 • . . 2
 • . . 3
 • . . 1
3 .
چکیده [English]

Background and purpose: Load carrying with different methods not separated from human life and among this backpack carrying is one of methods. Incorrect backpack carrying with overload causes musculoskeletal pain in adolescents. The aim at this study was investigate effect of the unilateral carriage backpack to compare bilateral carriage with load condition on posture and gait pattern in rural children.
Methodology: For this purpose 20 healthy children (mean age 12 years) were selected randomly. Each of the subjects carried backpacks with 0%, 10%, 15% and 20% body weight in two modes of carrying with speed of 1/1(m/s) on treadmill for 30 minutes. We videotaped children while walking on treadmill. Analyzing cinematography of movies was done with Dartfish Software (version 7.7).
Result: Analyzing data using MANOVA showed that carriage backpack with load condition results that unilateral carriage to compare bilateral carriage backpack causes in decrease in height, increase in trunk forward lean and increase in knee lean angle. No significant differences found in dorsiflexion and plantar flexion angles between to modes of carrying. Furthermore, unilateral carriage − to compare bilateral carriage − showed a significant decrease in step length and increase in step frequency.
Conclusion: Based on the results of this study, incorrect backpack carrying causes significant changes in decrease in height, trunk forward lean and more knee lean angle. Also incorrect backpack carriage causes significant changes in gait patterns. Therefore bilateral carriage backpack with correct carrying is suggested for adolescent children.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Backpack
 • posture
 • gait position
##Hong Y, Cheung CK.  2003. Electromyographic response of back muscles during load carriage. Gait & Posture. 17(1): 28-33.##Babakhani F, Woodra M. 2011.  The effect of backpack load on the posture of children and its relationship to trunk muscle activity during walking on a treadmill. International Symposium Science based Prevention, Berlin, Germany.##Tseng HY, Lio BS. 2011. Effects of Load Carrying Methods and Stair Slopes on Physiological Response and Postures during Stairs Ascending and Descending. Industrial Health. 49(4): 30-36.##Demura T, Demura S. 2010. Relationship among Gait Parameters while Walking with Varying Loads. J Physiol Anthropol.  29(1): 29-34.##Hong Y, Li JX, Fong DTP. 2008.  Effect of prolonged walking with backpack load on trunk muscle activity and fatigue in children. J of Electromyography and Kinesiology. 18(6): 990-996.##Hoseini H. 2011. The effect of backpacks with load condition on EMG activity of rectos abdominous and erectero spinal muscles in primery school. Olympic Magazine. 3:56-59.##Nylund  T, Mattila  V, Salmi  T, Pihlajamaki  H, Makela  J. 2011. A follow-up case series.  BMC, Musculoskeletal Disorders on lung volumes in Chinese primary school children. Early Human Development. 7962:7986.##Ozgul B, Akalan NE, Kuchimov Sh, Uygur F, Temelli Y, Polat MG.  2012. Effects of unilateral backpack carriage on biomechanics of gait in adolescents: a kinematic analysis. Acta Orthop Traumatol Turc. 46(4): 269-274.##Hazel M, Clarkson MA. 2012. Musculoskeletal Assessment. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.16:18-34.##Lucas-Cuevas AG, Perez-Soriano P, Bush M. 2013. Effects of Different Backpack Loads in Acceleration Transmission during Recreational Distance Walking. J of Human Kinetics Volume. 24(2): 81-89.##Vera-Garcia FJ, Moreside MM, McGill MS. 2010. MVC techniques to normalize trunk muscle EMG in healthy women. J of Electromyography and Kinesiology. 20: 10-16.##Daneshmandi H, Hoseini H. 2009. National norm of backpack weight in Iranian students.  Research in sport sciences. 8(4):13-34.##Shamsoddini AR, Hollisaz MT, Hafezi R. 2010. Backpack Weight and Musculoskeletal Symptoms in School Students. Iranian J Publ Health. 39(4): 120-125.##Kathleen MH. 1993. Life Span Motor Development .Tehran, Samt Publishers. 12: 88-387. ##Linder T, Schulze CH. 2012. The effect of the Weight of Equipment on Muscle Activity of the Lower Extremity in Soldiers. The Scientific World Journal Volume. 76 (5): 13-18.##Namazizadeh M. 2003. The cinematic effects of carrying backpack on gait and posture in adolescence. Harakat magazine. 16(8): 5-21.##All-Hazza HM. 2006. How much load do Saudi school boys carry on their shoulder posture in Indian school children. Indian J Physiotherapy and Occupational Therapy. 1(2): 4-13.##
دوره 12، شماره 23
اردیبهشت 1395
صفحه 141-152
 • تاریخ دریافت: 02 خرداد 1393
 • تاریخ بازنگری: 22 مهر 1395
 • تاریخ پذیرش: 16 شهریور 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1395