پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی (JAEP) - شماره جاری