نویسنده = محمد حسین نصر اصفهانی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر بیان ژن Pgc1αوUcp1 در بافت چربی سفید زیرپوستی و چربی قهوه ای در موش‌های نرC57BL/6

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 89-102

سمانه شیرخانی؛ سید محمد مرندی؛ فاطمه کاظمی نسب؛ کامران قائدی؛ فهیمه اسفرجانی؛ محمد حسین نصر اصفهانی