نویسنده = وحید قاسمی پائین دهی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییرات زاویه کیفوز، موقعیت قرارگیری کتف و دامنه حرکتی اندام فوقانی متعاقب 8 هفته تمرینات اصلاحی در دانش آموزان کیفوتیک

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 63-74

وحید قاسمی پائین دهی؛ امیر احمدی؛ کمیل دشتی رستمی؛ مهدیه ساورعلیا


2. بررسی ارتباط بین میزان قوس طولی داخلی و برخی اندازه های آنتروپومتری کف پا با تعادل پویا

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 23-36

وحید قاسمی پائین دهی؛ رضا رجبی؛ محمد حسین علیزاده؛ کمیل دشتی رستمی؛ مهدیه ساورعلیا